UpozornenieLorem ipsum dolor sit amet 27. 12. 2010 11:08
Mestská polícia v Prievidzi upozorňuje obyvateľov, že v meste Prievidza platí Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky, podľa ktorého je nedovolené použitie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta považované za priestupok. Výnimku tvorí 31. december od 10.
h do 3. h ráno 1. januára. Výnimka sa však netýka Námestia slobody, kde platí absolútny zákaz používať zábavnú pyrotechniku. Za porušenie tohto zákazu hrozí postih v zmysle platných predpisov.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri