Upozornenie pre trhovníkovLorem ipsum dolor sit amet 21. 1. 2014 12:16

Od začiatku roka sú všetci predávajúci, ktorí majú záujem predávať  tovar na príležitostných trhoch, povinní predložiť potvrdenie o používaní registračnej pokladnice.

Mesto Prievidza upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných trhoch konaných na území mesta Prievidza, že od 1. 1. 2014 sú v súlade s platnými právnymi predpismi povinní pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z ich knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu - zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty predloží, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydá. Mesto má povinnosť predložené dokumenty uchovávať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí mesto telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri