Upozornenie na povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia19. 1. 2012 08:17

Mesto Prievidza upozorňuje právnické a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na zákonnú povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia podľa skutočnosti za rok 2011.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je:

-technologický celok,

-sklad alebo skládka palív, surovín a produktov,

-skládka odpadov,

-lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok,

-iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť mestu Prievidza údaje o spotrebe paliva a množstvo manipulovanej, skladovanej látky v termíne do 15. februára 2012.

F 152-1 Oznámenie údajov o znečisťovaní ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania ovzdušia KP 10 pre vyplnenie : ico_doc_46


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri