Upozornenie na ohlásenie malého zdroja znečisťovania ovzdušiaLorem ipsum dolor sit amet 17. 1. 2018 12:48

Mesto Prievidza upozorňuje právnické a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia, na zákonnú povinnosť oznamovania údajov o znečisťovaní ovzdušia podľa skutočnosti za rok 2017.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je:
-    technologický celok (kotle na zemný plyn, pelety, drevo, krbové vložky, kachle, ...),
-    sklad alebo skládka palív, surovín a produktov,
-    skládka odpadov,
-    lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok,
-    iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie.
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť mestu Prievidza údaje o spotrebe paliva, množstvo manipulovanej, alebo skladovanej látky, za rok 2017 v termíne do 15. februára 2018.Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri