Upozornenie na likvidáciu trávnatých burín31. 5. 2018 11:54

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnhospodárskej pôdy upozorňuje na dodržiavanie zákonov nariaďujúcich opatrenia na likvidáciu burín a povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďaľšiemu šíreniu burín.


V poslednom období sme svedkami čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poňohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, respektíve užívateľa o tieto pozemky. Zaburiňované sú i nepoľnohospodárske pozemky, ktoré ohrozujú vedľajšie - poľnhospodársky využívané pozemky.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky plnenia zákonných ustanovení. Ich nedodržiavaním sa vlastník - nájomca dopúšťa priestupku, za čo budú ukladané finančné sankcie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri