Upozornenie na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009Lorem ipsum dolor sit amet 23. 8. 2010 13:18
Dnešným dňom, pondelkom 23. augusta 2010, sa vytváranie skládok hrubého komunálneho odpadu na verejných priestranstvách bude považovať za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza.

Na dodatočný hrubý odpad bezprostredne spätý s nedávnymi povodňami je možné si bezplatne objednať veľkoobjemový kontajner na telefónnom čísle 542 38 73, v čase od 6.00 do 18.00 hod.
Výzva platí až do odvolania.

Kontrolou dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 je poverená Mestská polícia v Prievidzi a jeho porušenie bude sankcionovať v zmysle platnej legislatívy.

Zároveň upozorňujeme súkromných vlastníkov pozemkov, aby naplaveným bahnom nezavážali kanálové vpuste. Bahno a naplaveniny sústreďte na svojom pozemku, na mieste prístupnom technike správcom miestnych komunikácií – TEZAS, s.r.o a o takto vytvorenej skládke informujte opäť na telefónnom čísle 542 38 73 v stanovenom čase.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri