Upozornenie na deratizačný zásahna Ul. A. Škarvana3. 9. 2020 09:26

Mesto Prievidza upozorňuje, že na verejnom priestranstve na sídlisku Dlhá ulica – v oplotenom detskom ihrisku na Ul. A. Škarvana a v priľahlom okolí bude počas mesiaca september 2020 vykonaný deratizačný zásah proti hlodavcom v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov prostredníctvom deratizačnej firmy.

Upozorňujeme všetkých, že v lokalite budú rozmiestnené deratizačné nástrahy, a preto je potrebné rešpektovať výstražné označenie zákazu vstupu na ihrisko, dodržiavať bezpečnostné predpisy a dbať vo zvýšenej miere na pohyb detí a zvierat v lokalite.

V záujme dosiahnutia čo najefektívnejšieho výsledku vykonávaných prác Vás žiadame o nevyhnutnú spoluprácu. Odporúčame vlastníkom a správcom objektov a budov v lokalite zosúladiť termín ich deratizácie s výkonom preventívnych deratizačných opatrení. Zároveň upozorňujeme obyvateľov na skutočnosť, že k zvýšenému výskytu hlodavcov môže prispievať spôsob likvidácie potravín, a to vylievanie zvyškov jedál do WC, vyhadzovanie potravín do zberných nádob, ale najmä mimo zberných nádob (vytváranie nelegálnych skládok), kŕmenie zvierat na verejných priestranstvách.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri