Upozornenia pre podnikateľov17. 10. 2011 10:49

Mesto Prievidza dáva do pozornosti nasledovné upozornenia:

Informačnú povinnosť pri zrušení prevádzkarne

Oznamovacia povinnosť


Informačnú povinnosť pri zrušení prevádzkarne :

Mesto Prievidza upozorňuje všetky podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prievidza, že v zmysle § 15 ods. 4 zákona NR SR č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v úplnom znení je pri zrušení prevádzkarne predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred jej zrušením o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde si môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Informuje o tom umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba.

Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec (mesto Prievidza) na území ktorej je prevádzkareň umiestnená.

Dozor nad dodržiavaním tejto povinnosti vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

 Oznamovacia povinnosť :

Mesto Prievidza upozorňuje podnikateľov, že uzavretie prevádzky pre verejnosť - uzavretá spoločnosť z dôvodu konania spoločenských akcií v prevádzkarni napr. svadby, stužkové, životné jubileá, plesy, a pod. je podnikateľ, v súlade so VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzka služieb na území mesta Prievidza, povinný písomne oznámiť mestu minimálne sedem dní pred konaním takejto akcie.

Podnikateľ je povinný informovať ostatných zákazníkov na vchodových dverách do prevádzkarne o konaní akcie, resp. o uzavretí prevádzkarne pre verejnosť. Podnikateľ je zároveň zodpovedný za dodržiavanie verejného poriadku a nočného pokoja. V prípade uzavretej spoločnosti v prevádzkarni v bytovom dome sa nepovoľuje v čase po 18.00 h hudobná produkcia.

 

Potrebné tlačívá  nájdete na www.prievidza.sk – obyvateľ – tlačivá a formuláre – referát obchodu a cestovného ruchu.

 

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri