Úľavy na poplatku za komunálny odpad20. 7. 2016 13:07

Samospráva mesta Prievidza môže na základe platných všeobecne záväzných nariadení (ďalej len VZN) odpustiť časť z poplatkov za komunálny odpad.

Mesto odpustí poplatníkom poplatok za obdobie, počas ktorého  sa v roku 2016 nezdržiavali alebo  nezdržiavajú v Prievidzi, pričom nárok na odpustenie poplatku vznikne, ak je toto obdobie dlhšie ako 90 dní v roku. Podmienky a podklady pre uplatnenie odpustenia poplatku sú určené vo VZN mesta č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Doklady na odpustenie poplatku za rok 2016 spolu s vyplneným formulárom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mesta môžu poplatníci predložiť najneskôr do 30.januára 2017.


Mesto odpustí podľa VZN č. 158/2014 tiež poplatok fyzickým osobám v hmotnej núdzi – poberateľom dávky v hmotnej núdzi, za podmienky, že takáto osoba poberá dávku najmenej šesť mesiacov a žiadosť spolu s dokladmi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi predloží mestu najneskôr do 31. augusta 2016. Poplatok mesto  odpustí len tým poplatníkom, ktorí nemajú daňový nedoplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri