Úľavy na poplatku za komunálny odpad20. 7. 2016 13:07

Samospráva mesta Prievidza môže na základe platných všeobecne záväzných nariadení (ďalej len VZN) odpustiť časť z poplatkov za komunálny odpad.

Mesto odpustí poplatníkom poplatok za obdobie, počas ktorého  sa v roku 2016 nezdržiavali alebo  nezdržiavajú v Prievidzi, pričom nárok na odpustenie poplatku vznikne, ak je toto obdobie dlhšie ako 90 dní v roku. Podmienky a podklady pre uplatnenie odpustenia poplatku sú určené vo VZN mesta č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Doklady na odpustenie poplatku za rok 2016 spolu s vyplneným formulárom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mesta môžu poplatníci predložiť najneskôr do 30.januára 2017.


Mesto odpustí podľa VZN č. 158/2014 tiež poplatok fyzickým osobám v hmotnej núdzi – poberateľom dávky v hmotnej núdzi, za podmienky, že takáto osoba poberá dávku najmenej šesť mesiacov a žiadosť spolu s dokladmi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi predloží mestu najneskôr do 31. augusta 2016. Poplatok mesto  odpustí len tým poplatníkom, ktorí nemajú daňový nedoplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri