Úľava na poplatku za komunálne odpady pre študentov17. 4. 2014 09:32

Mesto Prievidza informuje študentov, ktorí žiadajú o odpustenie poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, že môžu požiadať o zníženie poplatkov za komunálny odpad.

Správca poplatku (mesto Prievidza) odpustí poplatok za komunálny odpad na základe dokladov predložených  poplatníkom (študentom) za obdobie, počas ktorého sa v zdaňovacom období (kalendárny rok) poplatník z dôvodu štúdia v inom meste nezdržiava na území mesta Prievidza. Podmienkou pre  odpustenie poplatku je, že poplatník sa na území mesta nezdržiaval alebo nezdržiava viac ako 90 dní v príslušnom kalendárnom roku, čo preukáže dokladom o štúdiu a dokladom o ubytovaní v mieste štúdia ( napr. potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva, potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania, doklad o prechodnom ubytovaní). Keďže doklady o štúdiu sa vydávajú na akademický rok, je najlepšie, ak títo poplatníci požiadajú o odpustenie poplatku až v septembri, po vydaní potvrdenia o štúdiu v ďalšom semestri, čím budú mať dokladmi pokrytý celý kalendárny rok.

K dokladom musia priložiť vyplnenú prílohu  F 287 -1 Odpustenie poplatku za komunálny odpad, ktorá je dostupná na internetovej stránke mestawww.prievidza.sk/obyvatel/tlaciva-a-formulare/oddelenie-dani-a-poplatkov/. V tejto prílohe je potrebné vyznačiť  počet dní z kalendárneho roka, počas ktorých sa študent nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta, na základe čoho sa vypočíta konkrétna výška úľavy.

Poplatok za komunálny sa od 1.1.2014 znížil
Sadzba poplatku za komunálny odpad sa určuje vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Od 1. januára 2014 sa o odpadové hospodárstvo v meste stará nová spoločnosť. Tá vo verejnej súťaži na dodávateľa služieb ponúkla nižšie sadzby poplatku za komunálny odpad. Po dlhých rokoch tak došlo k zníženiu poplatku a to až o osem percent v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. To ročne predstavuje na osobu približne o 2,37 eura nižší poplatok za komunálny odpad. Pri štvorčlennej domácnosti je úspora na poplatkoch za komunálny približne o 10 eur menej.

Náležitosti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza  č. 134 /2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení doplnku č. 1


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri