Ukončenie projektu - Cestička k úspechuLorem ipsum dolor sit amet 29. 6. 2011 07:09

Zástupcovia inštitúcií mesta Prievidza, zapojených do Programu celoživotného vzdelávania – Parnerstvá Comenius Regio sa zúčastnili dňa 23.6.2011 medzinárodnej konferencie v Šumperku, konanej pri príležitosti ukončenia spoločného projektu „Cestička k úspechu“. Na konferenciu vycestovali aj učiteľky prievidzských materských škôl, ktoré absolvovali cyklus prednášok a seminárov zameraných na metódy a formy práce s mimoriadne nadanými deťmi a tiež zamestnankyne  CPPPaP v Prievidzi, ktoré uskutočňujú diagnostikovanie týchto detí v predškolskom veku.

Práca na projekte trvala dva roky a jeho výstupom okrem uskutočnených odborných seminárov a tvorivých dielní pre pedagogických a psychologických zamestnancov, diskusie s odborníkmi v regionálnej televízii Prievidza pre zákonných zástupcov a širokú verejnosť je aj metodicko-poradenská - inšpiratívna publikácia: Mimoriadne rozumovo nadané dieťa v Materskej škole a Zborník - referáty z medzinárodnej konferencie.

Ukončením projektu Cestička k úspechu nekončí starostlivosť o mimoriadne rozumovo nadané deti v materskej škole, ale budeme pokračovať v inšpiratívnych a obohacujúcich aktivitách aj v nasledujúcom období.

Uvedený projekt je príkladom dobrej spolupráce medzi mestami Prievidza a Šumperk, ktoré začiatkom tohto mesiaca svoje partnerstvo znovu potvrdili podpísaním zmluvy.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri