Ukončenie prác 1. etapy revitalizácie krajiny17. 12. 2012 09:48

V polovici septembra sa začala v Prievidzi realizácia vodozádržných opatrení. Ide o projekt odvedenia dažďových vôd z povrchu chodníkov do vsakovacích zariadení a následne do okolitého terénu. Takýmto spôsobom budú v prvej etape opravené tri chodníky. Mesto na projekt získalo peniaze z úradu vlády v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí.

Tento projekt predstavoval realizáciu údržby troch chodníkov a to chodníkov na Ul. Hviezdoslavova, na Mierovom námestí a chodník na sídlisku Žabník. Upravený bol povrch chodníkov a spôsob ich odvodnenia, formou vsakovacích zariadení. S realizáciou týchto prác sa začalo 30.augusta. Celková cena za zhotovenie diela predstavuje sumu 52 913,49 €. Dňa 11.12.2012 je zvolané ObÚ ŽP kolaudačné konanie na vodnú stavbu.

Keďže z verejného obstarávania vzišla víťazná suma 52 913,49 €,  požiadali sme Úrad vlády SR o dočerpanie finančných prostriedkov do sumy 100 tisíc eur. Po kladnom stanovisku z Úradu vlády pripravujeme realizovať projekt na zvyšnú čiastku peňazí, čo predstavuje údržbu chodníkov na Ul. Clementisa a M. Rázusa.

zdroj: RTV prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri