Ukončenie aktivít projektu Ľudia rieke – rieka ľuďom27. 10. 2014 07:30

Mesto Prievidza v týchto dňoch ukončuje posledné aktivity projektu s názvom: Ľudia rieke – rieka ľuďom. Projekt mesto  úspešne zrealizovalo s podporou nadácie Ekopolis a spoločnosti NESTLÉ Slovensko v rámci programu NESTÉ PRE VODU V KRAJINE.

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné a príjemné verejné priestranstvo, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie, čo napomôže lepšiemu pochopeniu potrieb rôznorodých skupín obyvateľov mesta. Na jednom priestore, v jednom čase nájdu možnosť  na aktívny oddych seniori aj mladí ľudia, rodiny a jednotlivci, čím sa vytvárajú predpoklady pre skvalitnenie života miestneho spoločenstva. Jednotlivé aktivity projektu sa realizovali od marca 2014. 

Zamestnanci mesta Prievidza , mestských spoločností, obyvatelia mestských častí spolu s  partnermi projektu, Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza o.z., a Mladým ochranárom prírody Prievidza, o.z., sa ako dobrovoľníci pravidelne stretávali na  brigádach. Podieľali sa na  revitalizácii Mestského parku, vyčistili brehy, nábrežie  a koryto rieky Nitry od odpadu a divokých skládok v dĺžke 4,5 km, revitalizovali brehové porasty, odstraňovali náletové dreviny, opilovali staré konáre, pravidelne vykonávali čistenie vpuste a výpuste jazierka.

Doplnením  nového  mobiliáru – lavičiek  a odpadkových košov  sa významne zlepšili podmienky pre  zmysluplné trávenie voľného času pre rôzne skupiny obyvateľov a vytvoril sa  priestor pre rozvoj sociálnych kontaktov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri