Údržba porastov v blízkosti elektrických vedeníLorem ipsum dolor sit amet 7. 2. 2013 07:33

Stredoslovenská energetika, a.s., (ďalej len SSE ) informuje mesto Prievidza a jeho obyvateľov, že v mesiacoch január – apríl 2013 bude zabezpečovať údržbu porastov v blízkosti elektrických vedení.

SSE žiada vlastníkov pozemkov pod elektrickými vedeniami nízkeho napätia, aby umožnili zamestnancom SSE prístup na svoje pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov,  ohrozujúcich  bezpečnú prevádzku elektrického vedenia.

Drevná hmota, ktorá zostane po odstránení stromov, patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Taktiež pripomíname obyvateľom, že na základe platnej legislatívy existuje niekoľko činností, ktoré sú pod elektrickým vedením zakázané:
a)    zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b)    vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
c)    vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,
d)    uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)    vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)    vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.

Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov sa bude uskutočňovať  v mestských častiach: Prievidza – mesto, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri