Tvorba úspor pre deti v detských domovoch14. 5. 2014 13:24

Mesto Prievidza spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou a poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor podľa  zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Táto finančná podpora je určená deťom v detských domovoch.

Na základe oznámenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave o výške priemerných bežných výdavkov na miesto v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na tvorbu úspor, ktorý obec poskytuje dieťaťu umiestnenému do detského domova. V roku 2013 bola táto finančná čiastka stanovená v sume 92,63 € na jedno dieťa na 1 mesiac.

Tabuľka: Tvorba úspor pre deti s trvalým pobytom v meste Prievidza umiestneným v detskom domove v roku 2013 :

Počet detí, ktorým sa tvorili úspory 6
Celková suma úspor za rok 6 113 €

Počas roka 2013  zamestnanci sociálneho oddelenia navštívili 7 detských domovov, v ktorých sú umiestnené deti s trvalým pobytom v meste Prievidza za účelom spolupráce s detskými domovmi, kde sú umiestnené malí Preividžania.

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Tento príspevok je určený pre deti zo sociálne slabých rodín. V zmysle zákona  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Základnou požiadavkou na poskytnutie dotácie na dieťa a deň bolo, aby sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo (desiatu, olovrant).

Tabuľka: Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom v roku 2013 :

Výška vyplatenej dotácie 1 €/ deň
Počet podporených detí   205
Celková suma poskytnutej dotácie 39 943 €

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa bola  zabezpečená a poskytnutá deťom, ktoré navštevovali počas školského roka Spojenú školu internátnu, v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Trenčíne, materské školy a základné školy na území mesta Prievidza.

Tabuľka: Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa v roku 2013 :

Výška vyplatenej dotácie 33,20/ 1 dieťa
Počet podporených detí 161
Celková suma poskytnutej dotácie 5 328,60 €


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri