Tváre mesta 2021 - zoznam ocenenýchLorem ipsum dolor sit amet 20. 5. 2022 09:03

Vo štvrtok 20. mája 2022 sa v Dome kultúry na ul. F. Madvu 11 v Prievidzi konal slávnostný večer Tváre mesta 2021, spojený s odovzdávaním mestských ocenení Prievidzský anjel, Cena primátora mesta, Cena mesta. Prinášame zoznam ocenených.

Prievidzský anjel – ocenení

Olena Turas: Pani Olena Turas, ukrajinská speváčka a psychologička, žije v okrese Prievidza vyše šesť rokov. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka spevu v jednej zo súkromných základných umeleckých škôl v regióne. S cieľom pomôcť ľudom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine sa zapája do aktivít v rámci vzniknutej iniciatívy dobrovoľníkov v meste Prievidza. Pani Olena Turas aktívne pomáha s tlmočením a angažuje sa v procese začlenenia ukrajinskej komunity v rámci regiónu. Svojím vrúcnym a bezprostredným prístupom si získala v našom meste mnoho priateľov.
Prievidzského anjela prevezme pani Olena Turas - za obetavý prístup a systematickú pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Anton Antokhov: Pán Anton Antokhov sa narodil na Kryme v meste Sevastopoľ. Ako 17-ročný sa presťahoval do Kyjeva za prácou. Z dôvodu vojny na Kryme a revolúcie sa v roku 2014 presťahoval do Prievidze. Odvtedy žije v našom meste spolu s manželkou, ktorá je tiež z Ukrajiny. Na Slovensku sa im narodila dcéra. Ako sám hovorí, na Slovensku našiel pokoj, šťastie a veľmi príjemných ľudí. Spolu s manželkou majú súkromné štúdio zamerané na fotografovanie a tvorbu videí. Bezprostredne po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajine sa zapojil do iniciatívy dobrovoľníkov v meste Prievidza a pomáha svojim krajanom v ťažkých životných chvíľach.
Ocenenie Prievidzský anjel je pánovi Antonovi Antokhovi – práci so udelený za obetavý prístup a systematickú pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Mgr. Viera Dušičková: Pani magisterku Vieru Dušičkovú si mnohí z nás pamätajú ako dlhoročnú riaditeľku na Základnej škole Ulica energetikov. Po odchode do dôchodku sa začala venovať seniormi v občianskom združení Seniori sami sebe. Je spoluzakladateľkou Denného centra Sever, v ktorom pracuje štvrtý rok vo výbore ako tajomníčka – zapisovateľka. Pred 4 rokmi ju obyvatelia volebného obvodu číslo IV. - Kopanice zvolili za poslankyňu MsZ Prievidza a ona sa svojou prácou a aktivitami snaží nesklamať ich dôveru.  Okrem iného pomáhala pri zriadení výdajne oblečenia a iných potrieb v prevádzke BerTo, kde dodnes ochotne pomáha bez nároku na odmenu. Nájdete ju tam nielen v rámci otváracích hodín, ale vždy, keď treba. Ľudia, ktorí pani Dušičkovú poznajú, hovoria , že: „Je to jednoducho človek s veľkým Č a so srdcom na dlani“.
Ocenenie v podobe Prievidzského anjela patrí pani Mgr. Viere Dušičkovej - za obetavú angažovanosť a prácu v rámci iniciatívy BerTo a aktívnu prácu so seniormi.

Isabella Falatová: Pani Isabella Falatová pôsobí ako dobrovoľníčka v neziskovej organizácii Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi. Je všade tam, kde je ju potreba. Pomáha v kuchyni, vydáva a opravuje šatstvo, usmeje sa, alebo len ticho počúva. Keď je s klientami, nepozná čas. Dáva im rady, pomáha im v ich rôznych životných situáciách, pri hľadaní práce či pri vybavovaní osobných záležitostí na úradoch alebo u lekárov. Pre klientov nie je len pracovníčka, ale aj „mama“, ktorá poradí i pomôže, naučí  modlitbu,  pomáha udržiavať si hygienické návyky a pri príbehoch ich života neraz vyroní aj slzu. Pani Isabella Falatová poskytuje nezištnú pomoc ľuďom v núdzi a vynakladá maximálnu snahu pomôcť im pri začlenení  do bežného života.
Prievidzského anjela si prevezme pani Isabella Falatová - za dlhoročnú pomoc pre ľudí bez domova v meste Prievidza a dlhodobú prácu so sociálne vylúčenými obyvateľmi mesta.

Ján Hríb SchP: Páter Ján Hríb je známy širokej verejnosti ako rehoľný kňaz, piarista a pedagóg. Pôsobí na  Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi a svoje pedagogické a pastoračné aktivity smeruje najmä na tých najmenších. Dary a talenty, ktoré dostal páter Ján od Pána Boha využil naplno. Popri početných pedagogických a pastoračných aktivitách rozšíril svoje pôsobenie v období pandémie aj o pútavé detské sväté omše, ktoré boli vysielané online na internete a získali si množstvo sledovateľov nielen z regiónu, ale dokonca i zo zahraničia. V roku 2021 vydal páter Ján Hríb už druhé CD detských piesní, ktoré si deti aj dospelí obľúbili počas online detských svätých omší. 
Prievidzského anjela získa páter Ján Hríb  SchP - za dlhoročné pastoračné a pedagogické pôsobenie, a pravidelné aktivity pre deti počas obdobia pandémie Covid 19, ktorými šíril dobré meno mesta Prievidza doma aj v zahraničí..

Mgr. Jozef Janček: Dňa 2. novembra 2021 oslávil životné jubileum 80 rokov pán magister Jozef Janček. Bol prvým riaditeľom novo otvoreného KaSS v Prievidzi. Zaviedol organizovanie inovatívnych podujatí. Obľube sa tešili  kurzy varenia pre marginalizované skupiny obyvateľstva, vzdelávacie podujatia,  besedy so známymi  umelcami.  On sám má umelecké nadanie v oblasti hudby a výtvarného umenia. Výrazne sa podieľal na vzniku monografie mesta Prievidza a vďaka jeho publikačnej činnosti sú zachované mnohé historické udalosti vývoja mesta.
Dlhé roky pôsobil v samospráve ako vedúci odboru školstva a kultúry vtedajšieho  MsNV. Bol  zanieteným iniciátorom zavádzania počítačového systému do činnosti samosprávy,  hlavne v oblasti školstva a kultúry.  Pričinil sa o budovanie nových predškolských zariadení v Prievidzi na novovznikajúcich sídliskách, pričom i osobne dohliadal na vykonávané práce.
Pánovi Jozefovi Jančekovi je udelený Prievidzský anjel pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú prácu v rozvoji školských a kultúrnych zariadení v meste Prievidza.

Mgr. Anastázia Kubová: Dlhoročná kultúrno-osvetová pracovníčka, pani magisterka Anastázia Kubová, sa celý život venovala rozvoju kultúry v našom regióne. Pôsobila na viacerých významných vedúcich pozíciách v kultúrnych a osvetových zariadeniach a podieľala sa na príprave mnohých podujatí tradičnej ľudovej kultúry, na metodickej činnosti pre zbory pre občianske záležitosti i na projektoch súčasného umenia. V roku 2021 spolupracovala v rámci občianskeho združenia
K-2000 na projekte Mozaika kultúry hornej Nitry vo forme scénického programu. Pani Anastázia Kubová je dodnes mimoriadne aktívna v autorskej i redakčnej činnosti a naďalej úzko spolupracuje pri príprave podujatí v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi či v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.
Ocenenie Prievidzský anjel si prevezme pani Anastázia Kubová pri príležitosti významného životného jubilea 80 rokov, ktoré oslávila 11. novembra 2021, za zásluhy o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, prípravu a realizáciu tradičnej ľudovej kultúry a metodickú činnosť v oblasti kultúry.

Blažej Majzlan: Pán Blažej Majzlan je úspešným, zanieteným a uznávaným hráčom šachu. Narodil sa 28. februára 1942 a tento rok oslávil jubilejných 80 rokov. Počas svojho profesijného života zastával viacero významných funkcií v šachových organizáciách na úrovni okresu, kraja i republiky. Pôsobil ako šachový tréner mládeže a hlavný organizátor prestížnych šachových turnajov a majstrovstiev na celoslovenskej úrovni. Mesto Prievidza sa počas jeho pôsobenia stalo centrom šachového diania na Slovensku. V minulosti sa pán Blažej Majzlan podieľal aj na príprave ďalších športových podujatí ako lyžiarske bežecké preteky („Prievidza na bežkách“) či bežecké podujatie „Prievidzská jeseň“ s medzinárodnou účasťou. V súčasnosti aktívne vedie šachový krúžok v priestoroch Centra voľného času v Prievidzi.
Pán Blažej Majzlan získa Prievidzského anjela pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a rozvoj šachového športu v meste.

Magdaléna Malichová: Pani Magdalénu Malichovú pozná široká verejnosť ako nadšenú fotografku, ktorá sa tejto činnosti venuje celý život. Teta Magda, ako ju mnohí familiárne oslovujeme, dlhé roky spolupracuje s deťmi a mládežou v rámci fotoklubu, ktorý vedie v Centre voľného času v Prievidzi. So zanietením ešte aj dnes  pripravuje deti na účasť na súťažiach doma i v zahraničí a organizuje podujatia spojené s prezentáciou fotografických diel. Teta Magda sa teší z každého úspechu svojich zverencov a dokonca niektorých ovplyvnila aj pri výbere povolania.
Ocenenie Prievidzský anjel patrí pani Magdaléne Malichovej pri príležitosti životného jubilea 85 rokov, ktoré oslávila 22. septembra 2021, za dlhoročnú a systematickú prácu s mládežou v oblasti fotografie.

Ján Mojžiš: Pán Ján Mojžiš, majster športu, pôsobil v Zápasníckom klube Baník Prievidza od roku 1954 do roku 2004 a dodnes je veľkým fanúšikom prievidzského zápasenia. Počas tejto doby sa prezentoval ako aktívny pretekár, tréner z povolania športovej základne a tréningového strediska mládeže, Pôsobil tiež ako tajomník Zápasníckeho klubu, tajomník TJ Baník Prievidza, predseda trénerskej rady pri Zápasníckom klube Baník Prievidza. Funkciu zastával aj v Slovenskom zväze zápasenia. Je zakladajúcim členom Olympijského klubu Prievidza. Počas jeho pôsobenia v Zápasníckom klube sa mu podarilo do Prievidze získať skvelých zápasníkov aj trénerov. Ján Mojžiš získal ako aktívny pretekár niekoľko titulov majstra Slovenska, Československa a úspechy žal aj ako veterán na Majstrovstvách sveta. Za svoju oddanosť a úspechy v propagácii tohto športu bol ocenený titulom majster športu a taktiež získal cenu Fair Play.
Prievidzského anjela si prevezme pán Ján Mojžiš za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a rozvoj zápasníckeho športu v meste.

Slavomír Mjartan: Prievidzský zimný štadión si mnohí nevedia predstaviť bez jeho zodpovedného vedúceho, pána Slavomíra Mjartana, ktorý k nemu patrí už niekoľko desaťročí. Ako vedúci športových zariadení Technických služieb mesta Prievidza sa stará aj o detské ihriská v celom meste a pomáha vytvárať bezpečné a príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov mesta. Na zimnom štadióne vložil srdce do výchovy mnohých generácií mladých hokejistov a ako tréner stál stovky hodín aj na domácej lavičke našich chlapcov. V roku 2016 získal cenu Krištáľový páv pre najúspešnejšieho trénera v našom regióne za úspechy, ktoré sa podarili Hokejovému clubu Prievidza v II. hokejovej lige. Prievidzskí hokejisti vtedy pod jeho vedením obsadili 2. miesto v skupine A. V súčasnosti ako vedúci športovísk ochotne pomáha pri vytvorení podmienok pre rozvoj telesnej kultúry pre všetkých bez rozdielu. Podobne to v návrhu na ocenenie opísala mamička dieťaťa na vozíčku, pre ktoré pán Slavomír Mjartan neváhal zabezpečiť potrebné úkony, aby aj chlapček, pohybujúci sa s veľkými ťažkosťami a obmedzeniami zažil ten neopakovateľný pocit, ktorí zažívajú všetky deti slobodne sa preháňajúce na korčuliach po ľade.
Prievidzského anjela získa pán Slavomír Mjartan za nezištný prejav ľudskosti v integrácií zdravotne znevýhodnených a dlhoročnú činnosť v oblasti hokejového športu.

Gabriela Solčanská: Pani Gabriela Solčanská pôsobí v Základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých č. 1 už 20 rokov a so svojou anjelskou trpezlivosťou, obetavosťou a vynaliezavosťou je svetlom pre všetkých jej členov. Vždy sa ochotne podieľa na organizácii kultúrno-spoločenských podujatí a je vždy pripravená pomôcť a zapojiť sa. Jej temperament a dobro je svedectvom dobrého človeka, ktorého teší pohľad na usmiate tváre ľudí okolo seba. Nehľadí na čas, svoj vek a zdravie a vždy je tam, kde chýba podnet a iniciatíva. Jej kolegovia ju opisujú ako charizmatickú osobnosť, ktorá dokáže nadchnúť ostatných, povzbudzovať, viesť a podržať ich.
Pani Gabriele Solčanskej je udelený Prievidzský anjel za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu a pomoc zdravotne znevýhodnením v meste Prievidza a rozvoj sociálno-integračného centra.

Jozef Šimko: Pán Jozef Šimko v roku 2020 založil Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi. Vytvoril „Historický fond“ za účelom zbierky na bustu M.R. Štefánika a jeho zásluhou je busta inštalovaná na Ulici M.R. Štefánika v našom meste. V múzeu sprístupnil všetky artefakty a písomnosti o M. R. Štefánikovi, ktoré mal k dispozícii. Pán Jozef Šimko s cieľom sprostredkovávať poznatky o živote a diele M. R. Štefánika uskutočňoval prednášky na školách, organizoval zájazdy na Bradlo, premietal filmy o M. R. Štefánikovi a spolupracoval so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici na inštalovaní výstavy „Generál a jeho hviezdy“. Pán Jozef Šimko dokázal zmobilizovať ľudí, ktorí cítia národne a zaujímajú sa o históriu v duchu Štefánikovho odkazu: „Veriť – milovať – pracovať!“.
Ocenenie Prievidzský anjel si prevezme pán Jozef Šimko za systematickú prácu v oblasti oživovania a propagácie odkazu M.R. Štefánika.

Cena primátorky mesta Prievidza
Mgr. Ľudmila Húsková: Pani Mgr. Ľudmila Húsková 35 rokov profesionálne pracuje v kultúre. Začínala v RKC Prievidza, bývalom Okresnom osvetovom stredisku Prievidza , na poste kultúrno-osvetovej pracovníčky, neskôr manažérky kultúry, vedúcej oddelenia,  zástupkyne riaditeľky a dnes, už od roku 2009, je jeho riaditeľkou. Je aktívnou členkou Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi, členkou poradného zboru pre ďalšie vzdelávanie a členkou poradného zboru pre zborový spev pri Národnom osvetovom centre v Bratislave. Jej zásluhou sa v Galérii REGIONART organizujú mnohé výstavné podujatia. Pani riaditeľka má výrazný autorský a realizačný podiel na zabezpečovaní širokej škály kvalitných kultúrnych a vzdelávacích aktivít a podujatí s dosahom aj na obyvateľov mesta Prievidza.  
Ocenenie v podobe Ceny primátorky mesta  patrí pani Mgr. Ľudmile Húskovej za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a výrazný podiel na zabezpečovaní širokej škály kultúrnych i vzdelávacích aktivít a podujatí.

Mariana Kleinová: Pani Mariana Kleinová sa už od skončenia  školy venuje práci s ťažko zdravotne postihnutými ľuďmi. S veľkou dávkou obetavosti, empatie, vynaliezavosti a ústretovosti pomáha často aj na úkor svojho voľného času. Jej životným krédom je: „Kde iní nenachádzajú riešenie, tam je miesto pre výzvu – nevzdať sa a pokúsiť sa o zázrak“. Začínala ako rehabilitačná pracovníčka v ÚSS Nová Baňa Hrabiny a od roku 1977 je pacientmi s ťažkým postihnutím  vyhľadávanou rehabilitačnou pracovníčkou v našom meste. V 2000 roku založila OZ Maruška, ktorého je prezidentkou. Organizuje kreatívne podujatia, venuje sa poradenstvu v oblasti zdravia, psychológie, zdravej výživy a organizuje deťmi veľmi obľúbené rehabilitačné pobyty, hlavne tie  pri mori. Všetko, čo robí, robí s nesmiernou pokorou a úctou k ľuďom.
Ocenenie v podobe Ceny primátorky mesta prevezme pani Mariana Kleinová za dlhoročnú obetavú prácu a  pomoc obyvateľom mesta so zdravotným znevýhodnením.

Ing.Eva Šidová, PhD: Pani Šidová je širokej verejnosti známa ako uznávaná  odborníčka na ovocinárstvo. Zabezpečuje poradenskú činnosť pre ovocinárov v stredoslovenskom  a západoslovenskom kraji, prednáša na  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na výstavách ovocia a na rôznych akciách  pre záhradkárov.    Jej rady znejú z éteru Rádia Regina, kde má pravidelnú rubriku,   mohli sme ju počuť v Pálenici Borisa Filana i v rádiu Expres. Aktívne pracuje v republikovom výbore – Slovenského zväzu pre záhradkárov Bratislava, je členkou výboru GENOFOND  SLOVENSKA a  Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi.  Pravidelne publikuje v časopise Záhradkár a  odbornom časopis   SADY a VINICE. Pani Ing. Šidová je držiteľkou vyznamenania 1., 2., 3. stupňa RV-SZZ a v 2020 roku jej bolo udelené najvyššie vyznamenanie  „ Za zásluhy o rozvoj záhradkárstva„.  Pani Ing. Šidová bola členkou OZ Seniori sami sebe a tiež stála pri zrode DC Sever, kde je členkou výboru a kronikárkou dodnes.
Ocenenie v podobe Ceny primátorky mesta  prevezme pani Ing. Eva Šidová, PhD za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a dlhoročný systematický odborný rozvoj v oblasti záhradkárstva.

Cena mesta Prievidza
Ing. Rozália Becková in memoriam: Pani Ing. Rozália Becková sa narodila 13.11.1927 a zomrela 23.05.2020. Ako 15-ročnú ju spolu s rodinou deportovali do Koncentračného a pracovného tábora v Novákoch. Spolu s rodičmi a bratom boli jediní, ktorí  z celej rodiny Steinerovcov prežili. Uznanie jej patrí za statočný život, ktorý tu s nami prežila, ale aj za odkaz, ktorý tak neúnavne niesla a odovzdávala všetkým, najmä však mladým ľuďom, do konca svojich dní. Za všetko, čo urobila pre to, aby sa neľudskosť autoritatívnych nedemokratických režimov už nikdy nemohla stať vedúcou silou v spoločnosti. Za jej neoceniteľný prínos k mieru, spravodlivosti, pochopeniu a porozumeniu medzi ľuďmi.
Pani Ing. Rozália Becková dostala v roku 2017 ocenenie Prievidzský Anjel a Čestný titul Scholaris honoris causa – teda študent z čestných dôvodov, ktoré jej udelilo Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi.
Pani Ing. Rozálii Beckovej je udelená Cena mesta Prievidza in memoriam pri príležitosti 80.výročia prvých deportácií židov z Prievidze.

JUDr. Koloman Novacký in memoriam: Nestor organizovaného včelárstva na Slovensku, uznávaný advokát a významný organizátor spoločenského života v Prievidzi doktor práv Koloman Novacký sa narodil 24. mája 1897 v Tvrdošíne a zomrel 22. novembra 1969 v Prievidzi. V pozícii predsedu Ústredia Spolku včelárov na Slovensku v Prievidzi vybudoval jeho sídlo s predajňou včelárskych potrieb a redakciou časopisu Slovenský včelár na Dlhej ulici, Včelárske výrobné družstvo v časti Necpaly (na dnešnej Včelárskej ulici) a národnú včelársku paseku v lokalite Púšť, vďaka čomu sa Prievidza na niekoľko rokov stala centrom slovenského včelárstva.
Angažoval sa aj v spoločenskom dianí Prievidze v oblasti kultúry a športu – zásadným podielom pomohol obnoviť tenisový krúžok s tenisovými dvorcami na dnešnej Tenisovej ulici, bol členom redakčnej rady a istý čas aj šéfredaktorom známeho regionálneho časopisu Náš kraj, podpredsedom Okrášľujúceho spolku pre Prievidzu a okolie, finančne podporil miestny protifašistický odboj a pred oslobodením vo svojej záhrade vybudoval verejný protiletecký kryt. Pochovaný je na cintoríne na Mariánskom vŕšku v Prievidzi. Jeho meno nesie cesta od cintorína na sídlisko Kopanice.
Pánovi JUDr. Kolomanovi Novackému je udelená Cena mesta Prievidza in memoriam za mimoriadny prínos v oblasti verejnoprospešnej činnosti, hospodárskeho rozvoja a propagácie mesta.

Mgr. Anna Kocnárová: Pani magisterka Anna Kocnárová sa venovala písaniu a tvorbe kroniky mesta, čo robila s nadšením, láskou, odhodlaním a tejto činnosti zasvätila veľkú časť svojho života – neuveriteľných 25 rokov, pričom za svoje „kronikárske“ dielo získala niekoľko ocenení. Okrem toho sa pani Mgr. Anna Kocnárová podieľala na výchove a vzdelávaní niekoľkých generácií žiakov, keďže pôsobila ako pani učiteľka na ZŠ na Ul. P. Dobšinského pre ročníky prvého stupňa. Svoje povolanie vždy brala ako poslanie, bola mimoriadne obľúbená a ku svojim žiakom pristupovala s láskou, trpezlivosťou a empatiou.
Pani Anna Kocnárová je aj aktívnou členkou SZZP v Prievidzi a svojou dobrovoľnou prácou a činnosťou prispieva aj k lepšiemu chodu a spokojnosti zdravotne postihnutých a inak znevýhodnených občanov v meste Prievidza.
Cenu mesta Prievidza je pani Mgr. Anne Kocnárovej udelené za dlhoročnú kronikársku činnosť a angažovanosť v práci so zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi.

Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z.: Divadlo „A“ Prievidza vzniklo v divadelnej sezóne 1952/1953 a za roky existencie súbor naštudoval celý rad inscenácií našich i svetových dramatikov. Okrem iného bol aj účastníkom najväčšieho festivalu ochotníckeho divadla v Československu – Jiráskovho Hronova, množstva ďalších významných festivalov a prehliadok na Slovensku i v mnohých krajinách Európy. Spolupráca Divadla „A“ a divadla SHANTI začala v roku 1996 inscenáciou Michala Babiaka Veža babylonská.
V auguste 2021 sa konal Svetový festival amatérskeho divadla Mondial du Theatre v Monaku. Jednalo sa už o 17. podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré sa koná iba každé 4 roky. Svoje umenie na divadelných doskách známeho Théâtre Princesse Grace a Théâtre des Variétés predviedlo 13 krajín, ako napríklad Belgicko, Kuba, Taliansko, Litva, Africká republika, USA, Slovinsko a ďalší. Svoju už druhú účasť na festivale absolvoval ochotnícky súbor Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI s predstavením Lakomec, v réžii odchovanca súboru, profesionálneho režiséra Petra Palika. Za svoju úpravu Moliérovej hry, hereckým výkonom, scénografii i kostýmom zožali veľký úspech. Svoj umelecký prejav podporili aj organizáciou srdečného Slovenského večera, kde prezentovali tradície a kultúru našej krajiny.
Divadlo „A“ a Divadlo Shanti o.z. si prevezme Cenu mesta Prievidza za dlhoročnú činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, za vynikajúce úspechy na súťažiach a festivaloch a vzornú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach: Vedenie nemocnice s poliklinikou a jej zamestnanci od vzniku zariadenia 25. februára 1961 zabezpečovali a v súčasnosti zabezpečujú v rámci ambulantnej starostlivosti, ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti, záchrannej a dopravnej zdravotnej služby výkony s mimoriadnym nasadením lekárov a zdravotných sestier, ale aj ostatného technicko-hospodárskeho a pomocného personálu nemocnice.
V súčasnom období patrí nemocnica k moderným zariadeniam s obrovským potenciálom rastu. Dnes tam pracuje takmer 1000 zamestnancov, z toho vyše 700 zdravotníkov. Pacientom je k dispozícii 517 lôžok na 17 oddeleniach. NsP je komplexným moderným zariadením, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pacientom z okresu Prievidza, ale celého regiónu hornej Nitry so spádovou oblasťou vyše 150 000 obyvateľov a často aj pacientom, ktorí tam prichádzajú z celého Slovenska i zo zahraničia.
Vedenie nemocnice v snahe zabezpečiť ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám v oblasti zdravotníctva bolo zároveň úspešné v zabezpečení mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a získalo zdroje na investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry s cieľom posilniť kapacity v zdravotníckom systéme a skvalitniť ochranu verejného zdravia.
Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach sa udeľuje Cena mesta Prievidza za mimoriadne nasadenie a výkony v oblasti prevencie a ochrany života a zdravia obyvateľov mesta Prievidza i celej spádovej oblasti, pri príležitosti 60. výročia otvorenia.

foto: Dominik Stehnáč


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri