TV: Záverečný účet mesta za rok 201210. 5. 2013 07:21

Mestské zastupiteľstvo má zákonnú povinnosť  prerokovať  záverečný účet mesta za každý skončený fiškálny rok.  V tomto prípade išlo predovšetkým o hodnotenie plnenia rozpočtu vyjadreného nielen v číslach, ale aj jednotlivých programoch za  predchádzajúci rok 2012.

Súčasťou predkladaného záverečného účtu mesta je aj správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej ku koncu roka 2012. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v účtovnej závierke  správa konštatuje, že neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2012 na základe schváleného programového rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 325/11 dňa 29.11.2011. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, Internou smernicou mesta IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a ostatnými platnými právnymi predpismi.
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012 boli ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie.
 
Poslancami bolo veľmi pozitívne hodnotené finančné hospodárenie v roku 2012 a záverečný účet mesta za rok 2012 schválili bez výhrad.

Prievidza vlani hospodárila s prebytkom

Zdroj: RTV Prievidza

I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 bol dňa 11.12.2012 uznesením MsZ č. 363/2012 schválený ako vyrovnaný na strane príjmov i výdavkov vo výške 23 746 897 €.
Od začiatku roka 2013 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č. 1 – č. 4 , ktorými boli okrem iného :
- presunuté rozpočtové prostriedky na zvýšené výdavky zimnej údržby o 100 000 €,
- presunuté rozpočtové prostriedky na výdavky Zariadenia pre seniorov v januári 2013, pretože  dotácia zo ŠR prišla až začiatkom februára,
- zaradenie povoleného prekročenia výdavkov školstva na základe dosiahnutých vyšších príjmov  o 398 043 € na úhradu preneseného výkonu štátnej správy.
Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta je rozpočet mesta k 1.marcu 2013 v sume 24 144 940 € vyrovnaný na strane príjmov a aj výdavkov.

K  I. zmene rozpočtu mesta v roku 2013 dochádza na základe niekoľkých skutočností:
usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2012 a rozdelenie finančného prebytku za rok 2012 do peňažných fondov mesta a zapracovanie očakávaných nových kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v roku 2013. V neposlednom rade reflektuje aj na zvýšenie účelových príjmov zo ŠR na 5 % valorizáciu platov zamestnancov školstva. Poslanci schválili  I. zmenu rozpočtu mesta v roku 2013 a tou sa celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 940 333 € a rozpočet  zostáva opäť vyrovnaný - vo výške 25 085 273 €. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri