TV: Materská škola dostala dopravné ihrisko21. 10. 2013 08:34

Areál materskej školy na Nábreží sv. Cyrila je obohatený o dopravné ihrisko. Štvrtok 17.10. bolo ihrisko  slávnostne otvorené pre potreby materskej školy. Projekt podporil Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis.

Realizácia dopravného ihriska bola zabezpečená prostredníctvom projektu „Nebezpečné hrdinstvá". Tento projekt je zameraný na zvýšenie povedomia detí o bezpečnosti na cestách, pretože aj oni sú  účastníkmi dopravy. Zároveň ide o získanie zásad bezpečného správania a  následné uplatnenie týchto vedomostí v praktických situáciách. Z tohto dôvodu mesto Prievidza zrekonštruovalo v areály  MŠ na Nábr. sv. Cyrila poškodenú asfaltovú plochu a následne vybudovalo detské dopravné ihrisko. Ihrisko  bude deťom slúžiť na precvičovanie praktických situácií v cestnej premávke. Deti prievidzských materských škôl sa tak budú môcť naučiť, ale aj overiť a zdokonaliť svoje nadobudnuté vedomosti v oblasti dopravnej výchovy priamo na modelových situáciách vytvorených na dopravnom ihrisku.

Zdroj: RTV Prievidza

Vykonané práce
Plocha pôvodného ihriska pred samotnou rekonštrukciou nespĺňala podmienky bezpečnosti. Ihrisko malo nerovný povrch, asfaltová plocha bola poškodená, čo mohlo spôsobovať úrazy detí. Pri rekonštrukcií ihriska boli sledované dva ciele.
Prvým cieľom bola samotná rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy na následné vybudovanie detského dopravného ihriska pre edukačné potreby detí prievidzských materských škôl a obyvateľov mesta Prievidza. Prvoradým  cieľom realizácie je  predovšetkým získanie a prehĺbenie poznatkov o pravidlách cestnej premávky a správania sa na ulici prostredníctvom didaktických a praktických aktivít a v neposlednom rade  prevencia detskej úrazovosti pri dopravných nehodách.

Rekonštrukciou pôvodného ihriska materská škola významným spôsobom zvýšila úroveň možnosti edukácie detí v oblasti prevencie bezpečnosti na cestách, keďže sú priamymi účastníkmi či už ako chodci, cyklisti, alebo cestujúci hromadnej, prípadne osobnej dopravy.

Ako bude zabezpečená dlhodobejšia udržateľnosť projektu po skončení podpory
Dopravné ihrisko bude v dopoludňajších hodinách pravidelne navštevované deťmi materských škôl, v popoludňajších hodinách sa areál MŠ bude tešiť na záujem širokej rodičovskej verejnosti a ich detí. V rámci spolupráce so základnými školami sa plánuje  iniciovať vzájomné návštevy a pozvania v rámci bezpečnosti na cestách. Prostredníctvom projektu Malý dopraváčik sa stretnú deti z iných materských škôl, kde využijú dopravné ihrisko na cvičné hry v cestnej premávke.

Informácie o  projekte
Dátum začatia projektu: 15.06.2013
Rozpočet na projekt: 10 500,24 €
Suma od Nadačného fondu Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis: 5 000,00 €
Kofinancovanie mestom: 3 632,71 €
Kofinancovanie rodičovským združením  pri MŠ: 715,00 €
Kofinancovanie dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolskú výchovu v MŠ: 1152,53 €


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri