Turisticko- informačná kancelária zhodnotila uplynulý rokLorem ipsum dolor sit amet 3. 7. 2013 12:01

TIK PD poskytovala v hodnotenom období informácie o možnostiach cestovného ruchuv meste i regióne horná Nitra, propagovala okres ako cieľovú destináciu cestovného ruchu
tvoriacu pestrú mozaiku Slovenska doma i v zahraničí.

Kríza v hospodárstve sa odrazila v roku 2012 aj v terciálnej sfére, čo bolo citeľné v cestovnom ruchu a návštevnosti nielen mesta Prievidza, ale celej hornej Nitry. Od roku 2010 neustále klesajú hodnoty ukazovateľov výkonnosti cestovného ruchu ako sú napríklad návštevnosť, počet prenocovaní a pod. Aj roku 2012 bol zaznamenaný pokles jednodenných výletov a krátkodobých pobytov. Zníženie návštevnosti pocítili aj v TIK PD, kde služby využilo o 7 436 klientov menej ako v predchádzajúcom roku. Tým sa kancelária  dostala takmer na úroveň prvého roku činnosti neziskovej organizácie. Napriek zlepšovaniu úrovne poskytovaných služieb sa TIK PD, ani v súčinnosti s oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE, nedarilo prilákať viac turistov do hornonitrianskej destinácie.

Počet prenocovaní klesol o 4 911, t. j. pokles o 14,01 % skutočnosti roku 2011. Z toho vyplýva klesajúci trend počtu prenocovaní deklarovaný zníženým počtom návštevnosti, ale aj zamestnanosti. V minulosti boli cezpoľní zamestnanci ubytovaní v rôznych ubytovacích zariadeniach.

TIK PD v roku 2012 prezentovala mesto Prievidza na národných, medzinárodných a regionálnych výstavách, veľtrhoch a workshopoch cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha a Regionálnej konferencii cestovného ruchu v Prievidzi. Zabezpečovala aktuálnu propagáciu podujatí prostredníctvom webovej stránky www.prievidza.sk/tik; predaj vstupeniek cez predajný internetový portál –www.ticketportal.sk; kopírovanie, faxovanie a inzerciu za poplatok. Zároveň poskytovala poradensko - informačné služby nielen pre zákazníkov, ale aj žiakom a učiteľom v rámci regionálnej výchovy. Zrealizovala štyri prehliadkové okruhy v rámci Zlatej prievidzskej cesty pre 67 záujemcov o históriu mesta Prievidza. V súvislosti s propagáciou mesta spracovala, aktualizovala a vydala propagačný materiál Tipy na týždeň, Kúpaliská, Lyžiarske strediská, Cyklotrasy.

V príjmovej časti rozpočtu sa podarilo naplniť všetky očakávané položky. Skutočné príjmy sú v porovnaní s rokom 2011 vyššie aj napriek zníženej návštevnosti TIK PD. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa odrazila snaha všetkých zainteresovaných znižovať náklady na plynulú činnosť TIK PD. V porovnaní s rokom 2011 sa znížili celkové výdavky o 3 341,00 € a oproti roku 2010 poklesli celkové výdavky o 9 338,00 €. TIK PD mala za rok 2012 výnosy vo výške 22 200,40 € a náklady vo výške 20 145,84 €. Výsledkom hospodárenia pred zdanením bol v roku 2012 zisk vo výške 2 054,56 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri