Trieda pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou22. 4. 2013 10:41

I. Základná škola Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi otvára prvácku triedu  pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Z dôvodu neustáleho zvyšovania počtu detí s poruchami reči  zriaďuje I.ZŠ S. Chalupku  triedu s logopedickou starostlivosťou. Špeciálna  starostlivosť sa  prelína celým výchovno-vzdelávacím procesom, uplatňuje sa vo všetkých vyučovacích predmetoch 1. ročníka i počas výchovy mimo vyučovania. Okrem toho sa realizuje v rámci osobitne vyčleneného predmetu individuálna logopedická starostlivosť, kde sa žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou venuje logopéd individuálne.
Podmienky pre prijatie dieťaťa sú :
-    vek 6 rokov dovŕšených do 31. augusta 2013;
-    odporučenie logopéda;
-    odporučenie psychológa;
-    žiadosť rodiča - rodičov.

Kontakt: I. Základná škola, Ul. Sama Chalupku 313/14, Prievidza
Tel. č. 046/543 98 25, e-mail: jpasovsky@atlas.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri