Tlačivá žiadostí o pridelenie dotácie so zmenamiLorem ipsum dolor sit amet 21. 1. 2019 13:27

Upozorňujeme žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na zmeny v tlačivách, na základe schváleného doplnku č. 3 k VZN č.131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza.

Dotácie na aktivity plánované v druhom polroku 2019 je potrebné požiadať do konca marca na novom tlačive Žiadosti o pridelenie dotácie, spoločne s upraveným Čestným prehlásením žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza, ktoré je povinnou prílohou.


Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

TIP: Samostatná webová sekcia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza TU


Dotácie sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti na určenom formulári (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012). Žiadosť sa spolu s prílohami zasiela poštou na adresu mesta alebo sa podáva do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, kde je opatrená odtlačkom podacej pečiatky s dátumom podania. Žiadateľ je zároveň povinný poslať vyplnenú Prílohu č. 1 (Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) elektronicky, vo formáte RTF alebo PDF, na adresu dotacie@prievidza.sk najneskôr sedem dní pred zasadnutím príslušnej komisie MsZ, do pôsobnosti ktorej žiadosť patrí a bude ju prerokovávať.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri