Technické služby aj so správou ciest15. 4. 2015 13:53

Mesto Prievidza s cieľom hospodárnejšieho využívania majetku a zdrojov vykoná presun kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, dopravného značenia, fontán a zimnej údržby podľa komisionárskej zmluvy zo spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., na spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Tým  dôjde ku kumulácii komunálnych služieb zabezpečovaných spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza. Presun kompetencií je schválený mestským zastupiteľstvom k termínu 01.04.2015. Týmto krokom sa zavŕši budovanie mestských komunálnych technických služieb.

Od 1.apríla.2015 prechádzajú kompetencie na úseku miestnych komunikácií zo SMMP s r.o. na spoločnosť TSMPD za účelom vytvorenia spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať komplexné služby na úseku komunálnych služieb v meste. Spoločnosť SMMP je zameraná skôr na údržbu a správu budov a ďalšieho nehnuteľného majetku. Informácia o prechode kompetencii bola Mestskej rade dňa 23.03.2015 a následne o veci rokovalo mestské zastupiteľstvo 31.03.2015.

RTV Prievidza:

Mestská spoločnosť TSMPD bude po prechode kompetencií realizovať aj opravy ciest, chodníkov, námestí a verejných priestranstiev, ktoré majú charakteru komunikácie, verejných schodov, nadchodov a podchodov, zastávok MHD, zábradlí. 

Do týchto prác spadajú aj činnosti:

- prevádzka, čistenie, opravy, údržbu cestných vpustí;

- prevádzka, čistenie, opravy, údržbu fontán a pitných fontán a zároveň uhrádza odplatu vodného a stočného a energii spojených s prevádzkou fontán;

- zriaďovanie, prevádzku, čistenie, údržbu odstavných plôch, spevnených a parkovacích plôch;

- čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, námestí, verejných priestranstiev charakteru komunikácie, zabezpečovanie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev, lávok pre peších, verejných schodov, nadchodov, podchodov a zastávok MHD vrátane zabezpečovania zimnej údržby;

- zabezpečenie opráv poškodeného zvislého dopravného značenia a úprava zelene v jeho okolí na miestnych komunikáciách tak, aby bola vždy zabezpečená viditeľnosť dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri