Stravovanie v Materských školách po novom14. 3. 2019 10:33

Poplatky za stravovanie predškolákov sa menia. Od 1.septembra 2019 sa zmenia aj poplatky na stravovanie žiakov základných škôl.

V súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách bolo potrebné schváliť nové Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré rieši úpravu poplatkov zákonných zástupcov v školských jedálňach pri materských školách a základných školách. Novela zákona umožňuje dieťaťu stravovať sa v školských jedálňach s prispením štátnej dotácie na jedno jedlo a jedno dieťa, ktorej výška je 1,20 € na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Dotácia sa od 01.januára 2019 poskytuje:
a) na dieťa, navštevujúce posledný ročník materskej školy (ďalej len MŠ),
b) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c) na dieťa navštevujúce základnú školu (ďalej len ZŠ) a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia sa od 01.septembra 2019 poskytuje:
a) na dieťa, navštevujúce posledný ročník MŠ,
b) na dieťa navštevujúce ZŠ,
c) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Cena stravy za jeden deň v materskej škole predstavuje sumu 1,27 eur. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,07 eur/dieťa/deň. Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa vykoná raz za polrok.

Vyúčtovanie zaplatenej stravy za obdobie mesiacov 01-03/2019 sa vykoná do konca júna, zákonným zástupcom budú financie vo výške dotácie (1,20 €/obed) vrátené na účet.
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa.

Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy deň vopred do 14:00 hod. okrem pondelka, kedy je možné odhlásiť dieťa zo stravy do 7:30 hod.  V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je rodič povinný uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v ktorom sa dieťa nezúčastní vzdelávacieho procesu v škole, ale zostane aj naďalej prihlásené na stravu.

Najdôležitejšie zmeny ktoré prináša nové VZN:
- zákonný zástupca dopláca rozdiel medzi poskytnutou dotáciou 1,20 € a sumou stanovenou finančným pásmom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, a to v prípadoch ak: dieťa navštevuje MŠ, dieťa/ žiak odoberá bezlepkovú stravu, žiak navštevuje športovú triedu, žiak odoberá desiatu,
- určuje sa povinnosť zákonnému zástupcovi pri odhlasovaní dieťaťa/žiaka zo stravy ( do 14: 00 hod. deň vopred ,okrem pondelka, kedy je možné odhlásiť dieťa zo stravy do 7:30 hod.),
- určuje sa povinnosť uhradiť zákonnému zástupcovi neodhlásenú stravu vo výške stravného limitu určeného finančným pásmom na nákup potravín,
- upravujú sa príspevky na režijné náklady, kde sa zjednocuje režijný poplatok za súrodenca navštevujúceho rovnakú školu na 3 €, zvyšuje sa režijný príspevok na žiaka ZŠ z 3 € na 5€ s účinnosťou od 1.septembra 2019,
- upravujú sa podmienky prihlasovania dieťaťa na pobyt v MŠ počas letných prázdnin základných škôl.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri