Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 20238. 9. 2017 10:17

Deti a mládež majú špecifické potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy v procese ich  prípravy  pre  spoločenský  a  pracovný  život.  Patria  k  najzraniteľnejším  skupinám  v spoločnosti a zároveň sú cenným zdrojom jej rozvoja. Na národnej aj regionálnej úrovni sú v Slovenskej republike prijaté strategické dokumenty, ktoré  určujú  ciele  národnej  a  regionálnej  politiky  vo  vzťahu  k  mládeži.  Podľa  úloh implementačných štruktúr Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 –2020 majú obce po zohľadnení vlastných špecifík a možností tvoriť a realizovať vlastné stratégie vo  vzťahu  k  mládeži  na  úrovni  obce.  Na  základe  toho  mesto  Prievidza pripravilo  na schválenie vlastnú stratégiu.

Stratégia  rozvoja  práce  s  mládežou  v  meste  Prievidza  do  roku  2023  je  strategickým dokumentom, ktorý definuje najmä priority a ciele mesta Prievidza v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou. Vypracovanie takéhoto dokumentu plánuje aj Program rozvoja mesta  Prievidza  na  roky  2016 – 2023.

Hlavným cieľom samosprávnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je vytvoriť podmienky a príležitosti pre zvyšovanie kvality života mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na území mesta Prievidza.

Východiskové dokumenty určili kľúčové oblasti rozvoja práce s mládežou. Mesto Prievidza nadviazalo na oblasti definované v Koncepcii rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji  do  roku  2020  a  stanovilo  si  priority  a  ciele, ktoré  chce  dosiahnuť  v deviatich kľúčových oblastiach do roku 2023, ktorými sú: vzdelávanie a zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť, participácia, mládež a svet, zdravie a zdravý životný štýl, ochrana životného prostredia, práca s mládežou, dobrovoľníctvo, sociálne začlenenie. 
Návrh  stratégie  bol  zverejnený  na  stránke  mesta  s výzvou  na  doručenie  pripomienok. Verejnosť mohla  pripomienky  predniesť  aj  na Okrúhlom  stole k  návrhu  Stratégie  rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2020, ktorý sa konal v stredu 22. marca 2017 v zasadačke  Centra  voľného  času  Spektrum.  „Doručené  pripomienky  boli  prerokované  na zasadnutí Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi 24. apríla 2017 a podľa odporúčania komisie boli zapracované do finálneho návrhu stratégie,“ opísal Alojz Vlčko vedúci kancelárie primátorky .


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri