Štatistický úrad bude realizovať zisťovanie rodinných účtovLorem ipsum dolor sit amet 25. 1. 2017 11:56

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných viac ako 150 obcí,medzi nimi aj prievidza. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností. Zisťovanie s auskutočňuje od 1. februára do 30. apríla 2017.

V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2017. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických oôsb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, Požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácii, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

V uvedenom období vybrané domácnosti v meste navštícvi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri