Štatistické zisťovanie o využívaní IKT v domácnostiach a u jednotlivcov3. 5. 2012 07:31

Štatistický úrad SR v roku 2012 uskutočňuje štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. V Trenčianskom kraji bolo náhodne vybratých 501 domácností, niektoré aj z Prievidze.

Zisťovanie domácností prebieha od 23. apríla do 31. mája 2012. V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa. Ten je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov je aj v roku 2012 súčasťou medzinárodného projektu európskych štatistických zisťovaní. Jeho cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a schopnosť využívania týchto technológií. Na slovensku sa realizuje spolu v 4500 náhodne vybraných domácnostiach.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri