Štatistické zisťovania v Prievidzi10. 5. 2017 13:17


Štatistický úrad Slovenskej republiky v týchto dňoch realizuje v Prievidzi dve zisťovania priamo v domácnostiach.

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností
Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 2005 – 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch , úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Prievidza. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje od 10. apríla do 29. mája 2017.

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom európskej únie realizuje v roku 2017. Zisťovanie o využívaní informačných a  komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 160 obcí, medzi nimi aj Prievidza. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4700 domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje od 20. apríla do 31. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti navštevuje pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri