Stanovisko Slovenskej parkovacej asociácie k zákonnosti parkovania12. 4. 2013 10:22

Prinášame stanovisko Slovenskej parkovacej asociácie k zákonnosti parkovania v meste Prievidza.

VEC:  Stanovisko k zákonnosti spoplatnenia parkovania v meste Prievidza

    Slovenská parkovacia asociácia zaznamenala v uplynulých dňoch protest prokurátorky Okresnej prokuratúry v Prievidzi, ktorým namieta zákonnosť postupu mesta Prievidza pri regulácii parkovania v centre mesta, prípravu ktorého mestskú spoločnosť Unipa, ktorá je našim riadnym členom,  metodicky pripomienkovala aj naša asociácia.
Prokurátorka namieta, že mesto Prievidza nepostupovalo v súlade s §6a Zákona 135/1961 Zb. a z kontextu jej stanoviska vyplýva, že toto ustanovenie zákona je jediným právnym rámcom pre organizáciu parkovania spoplatnením v mestách.
V tejto súvislosti vyhlasujeme, že podľa ustálenej praxe na Slovensku a právnych analýz Slovenskej parkovacej asociácie existujú na Slovensku v súčasnosti minimálne dve možnosti zákonného spôsobu regulácie parkovania spoplatnením.
Prvým spôsobom je ten, ktorý použila Prievidza a dlhodobo používa takmer každé mesto na Slovensku. Tým je prenajatie parkovacích kapacít obchodnej spoločnosti, ktorá systém prevádzkuje ako poskytovanie parkovacích služieb. Tento spôsob je najrozšírenejší o.i. aj preto, že je pre mestá a v konečnom dôsledku aj pre obyvateľov ekonomicky výhodnejší a efektívnejší.
Druhým spôsobom je prevádzka parkovacieho systému na vlastné meno a vlastný účet mesta. Tento spôsob zákon umožňuje iba od roku 2011, vychádzajúc z už spomenutého §6a Zákona 135/1961 Zb.   Podľa našich štatistík však podľa tohto ustanovenia zákona prevádzkujú systém regulácie parkovania iba dve mestá na Slovensku.
Dávame do pozornosti nasledovnú citáciu z tohto paragrafu: „ ...na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením...“. Podľa nášho názoru sa teda jedná o fakultatívnu možnosť a nie obligatórne ustanovenie, ktoré by ako jediné dávalo právny rámec spoplatneniu parkovania v mestách.
Každá samospráva si vyhodnocuje prínos jednotlivých prístupov podľa vlastnej, špecifickej situácie a jedná sa viacmenej o politické rozhodnutie daného mesta resp. obce.
Každopádne, aj vzhľadom na dlhoročnú ustálenú prax bez jej namietania prokuratúrou, považuje Slovenská parkovacia asociácia oba tieto spôsoby za zákonné.
S pozdravom
                                                                                                                     Ing.MilanTaška 

predseda asociácie
Na vedomie: Mesto Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri