Stanovisko mesta k situácii v BC Prievidza17. 3. 2012 11:54

Radnica mesta Prievidza je rozčarovaná z vyjadrení funkcionárov klubu BC Prievidza.

Je ostrou lžou, ak funkcionári klubu BC Prievidza tvrdia, že „mesto do dnešného dňa ani nereagovalo na žiadosti, ktoré mu klub adresoval.“ Viackrát bola dotácia zo strany mesta predmetom hlasovania mestského zastupiteľstva. Poslanci MsZ hlasovaním rozhodli o zamietnutí žiadosti s ohľadom na finančnú situáciu, v akej sa mesto nachádza. Primátorka mesta Prievidza sa viackrát stretla s predstaviteľmi klubu BC Prievidza, konkrétne aj s pánom J. Peniaškom, ktorý posledné plánované stretnutie vo februári 2012 s primátorkou zrušil bez požiadavky na ďalší termín a nepožadoval riešiť aktuálne problémy basketbalu.

Ďalšou lžou je vyjadrenie funkcionárov BC Prievidza, že mesto Prievidza venuje nedostatočnú podporu športu a basketbalu v meste. Spoločnosť City Arena, ktorá prevádzkuje halu, vyčíslila náklady na prevádzku športovej haly „pri basketbalovej mladi na 74-tisíc €, pri senioroch to bolo viac ako 27-tisíc €.“ Treba uviesť, že tieto peniaze basketbalisti nemusia platiť a uhrádza ich mesto tým, že poskytuje príspevok spoločnosti City Arena. Športová hala je teda financovaná v rozhodujúcej miere z rozpočtu, resp. dotácií z  mesta. Na porovnanie : v susednej Handlovej dostal mestský basketbalový klub z mestského rozpočtu na aktuálny rok 20- tisíc €, pričom z tejto sumy musia v prvom rade prevádzkovať športovú halu.

V roku 2011 bol spoločnosti City Arena vyplatený mestom  príspevok na prevádzku športovej haly v Prievidzi  vo výške 154 000 €, pričom celkové náklady na prevádzku predstavujú približne 200 tis. €. Rozdiel asi vo výške 46 tis. € získa spoločnosť City Arena tým, že halu využíva na podnikateľské účely, ako napr. koncerty, mítingy politických strán, predajné akcie,  promo akcie firiem a podobne. Takáto bola aj dohoda medzi mestom a spoločnosťou City Arena, ktorá tým, že získala halu, mala z podnikateľskej činnosti zabezpečiť podporu prevádzky haly a zvlášť basketbalu. 

Mesto Prievidza všetky svoje záväzky dodržalo. Napriek všetkému vedenie klubu BC Prievidza dlhodobo nekorektne hodnotí podporu mesta, avšak na druhej strane mesto Prievidza nie je a nebolo uvádzané ako partner, resp. prispievateľ  klubu. Primátorka mesta osobne rokovala a hľadala možnosti podpory pre BC Prievidza, o čom boli zástupcovia klubu informovaní.

V súčasnej finančnej situácii musí mesto zabezpečiť predovšetkým základné služby pre obyvateľov, t.j. verejné osvetlenie, čistenie mesta, údržbu komunikácií, kosenie zelene, odpady, potreby školstva, kultúry, zariadenia pre seniorov... V rozpočte nezostávajú žiadne finančné prostriedky na investície a rozvoj mesta. Preto nie je možné v čase, keď mesto bojuje o prežitie, podporovať finančnými stimulmi súkromný klub, skladať sa na platy hráčov a pritom prepúšťať zamestnancov mesta, rušiť školy a realizovať ďalšie nepopulárne opatrenia.

Primátorka mesta a jeho vedenie robí všetko preto, aby mohla byť financovaná prevádzka všetkých športovísk v meste a tieto nemuseli byť uzavreté, tak ako to je už v niektorých mestách na Slovenku.   

Treba však zdôrazniť, že bez súčasnej podpory mesta vo forme príspevku na prevádzku športovej haly by basketbal v Prievidzi zanikol.

Financie na basketbal v meste

Handlová

Financie na basketbal v meste

Prievidza
 približne 20 tisíc eur/ rok
154 tisíc eur/ rok


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri