Stanovisko mesta k protestu prokurátora o nezákonnosti regulácie parkovaniaLorem ipsum dolor sit amet 6. 4. 2013 15:35

Mesto Prievidza v období, keď  ho viedol primátor Ján Bodnár, skutočne vyberalo parkovacie poplatky bez opory v zákone. Dokonca zaviedlo v tom čase celoplošnú daň za motorové vozidlo. Oba tieto poplatky museli byť pre rozpor so zákonom zrušené. Práve preto sa nové vedenie mesta pri príprave regulácie statickej dopravy rozhodlo nepodceniť legislatívnu časť a prizvalo k tomu odborníkov.

Realizačný projekt regulácie statickej dopravy pripravila legislatívne, technicky a zmluvne autorizovaná spoločnosť AD značenie Prievidza a metodicky bol pripomienkovaný Slovenskou parkovacou asociáciou. Pri jeho príprave boli prevzaté dlhodobo fungujúce modely z iných slovenských miest, kde nebol orgánmi prokuratúry tento spôsob spochybňovaný.

Trikrát v súlade so zákonom, na štvrtý krát už nie?

Zákonnosť regulácie parkovania v centrálnej mestskej parkovacej zóne bola minimálne trikrát posudzovaná Okresnou prokuratúrou v Prievidzi, bez zistenia porušenia zákona. Okrem iného  posudzovala aj súlad s §6a Zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Preto je prekvapivé, že ten istý prokurátor pri štvrtom posúdení identického stavu konštatuje rozpor s týmto zákonom, hoci skutočnosti sa od predchádzajúceho stavu nijako nezmenili.

Komu by to prospelo?

Špecifikom Prievidze je, že systém prevádzkuje spoločnosť v 100% vlastníctve mesta, teda aj zisk z tejto činnosti je príjmom mesta, čo nie je všade samozrejmosťou. Vedenie mesta sa rozhodlo nepustiť tento biznis do rúk súkromných spoločností  ale ponechalo si nad ním kontrolu, vďaka čomu sú poplatky jedny z najnižších na Slovensku. Cieľom mesta Prievidza totiž nie je vytvárať zisk z tejto činnosti, ale regulovať dopravu v centre. Možno práve táto skutočnosť je skutočnou príčinou opakovaného spochybňovania systému regulácie zo strany rôznych záujmových a lobistických skupín, ktoré by si v budúcnosti z tejto činnosti radi spravili, cez zvýšenie poplatkov, lukratívny biznis.

Čo ďalej?

Mesto Prievidza nemá záujem regulovať parkovanie v rozpore so zákonom. Ak by súčasná situácia nebola v súlade so zákonom, bola by v rozpore s ním regulácia parkovania vo veľkej väčšine slovenských miest.

Vzhľadom na nejednotnosť právnych názorov prokuratúry preto mesto Prievidza uvíta, aby o zákonnosti postupu mesta Prievidza ale aj ďalších slovenských miest s obdobným spôsobom regulácia parkovania rozhodol s definitívnou platnosťou súd. Kým súd nerozhodne inak, zostáva regulácia parkovania v centrálnej mestskej parkovacej zóne v platnosti.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri