Stanovisko mesta k otázkam o nakladaní s príjmom za vyseparované zložky komunálneho odpaduLorem ipsum dolor sit amet 13. 2. 2020 17:50

V inzercii v regionálnom periodiku Prievidzsko uverejnila Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta v rokoch 2003-2013, článok, v ktorom kladie otázku, kam "zmizli" príjmy mesta Prievidza za vyseparované zložky komunálneho odpadu? Ako senzáciu prezentuje, že od roku 2018 nemalo mesto Prievidza takýto príjem, pričom sa domnieva, že by takýto príjem malo mať.

Vysvetlenie je veľmi jednoduché - mesto v súčasnosti už nemá príjmy za vyseparované zložky komunálneho odpadu z dôvodu legislatívnej zmeny.

V minulosti financovalo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu priamo mesto a zabezpečovalo ho prostredníctvom zberovej spoločnosti T+T. Podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve za odpredaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu poukazovala zberová spoločnosť mestu Prievidza príslušné finančné prostriedky, spolu za obdobie rokov 2014, 2015 a prvej polovice roka 2016 v sume 71 580,65 eur.

Po schválení nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu financujú organizácie zodpovednosti výrobcov (takzvané OZV). V súčasnosti náklady, zber a nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu mesta Prievidza financuje organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS, teda nie mesto Prievidza. Z toho dôvodu zberová spoločnosť nepoukazuje príjmy mestu za odpredaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Iba takýto postup je správny v zmysle príslušnej novej legislatívy.

Teda odpoveď na sugestívnu otázku "Kde zmizli príjmy za separovanie?" je jednoduchá. Rovnako ako prešli výdavky na zabezpečenie zberu a nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu, na nové organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prešli na ne aj prípadné príjmy za vyseparované zložky komunálneho odpadu, pretože nakladanie s nimi je už v ich kompetencii.

Obrázok: Pixabay by Shirley810


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri