Stanovisko mesta k medializovaným informáciám: ministerstvo podnet nepodalo27. 11. 2020 13:26

Ministerstvo nepodalo podnet na začatie konania výmazu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi z registra poskytovateľov sociálnej služby.

Podľa medializovaných informácií malo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny zaslať na príslušný vyšší územný celok podnet na začatie konania výmazu Zariadenia pre seniorovb v Prievidzi z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Tieto informácie nie sú presné. Ministerstvo poslalo upozornenie o vykonaní dohľadu, v rámci ktorého malo zistiť nedostatky týkajúce sa rozlohy obytnej plochy vybraných izieb a bezbariérovosti v rámci objektu.

Ministerstvo vykonávalo kontrolu
Na základne informácií, ktoré sa šírili na sociálnej sieti a podľa ktorých malo dochádzať k týraniu klientov v zariadení, vykonalo Ministerstvo v období august až september tohto roku kontrolu nad poskytovaní sociálnych služieb. „Aj podľa záverov predmetnej hĺbkovej kontroly je možné hovoriť o tom, že k žiadnemu týraniu klientov v zariadení nedochádzalo,“ povedala Beata Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ Prievidza. V záveroch kontroly boli vytknuté hlavne dispozičné a priestorové problémy objektu na Ul. J. Okáľa, ktoré smerovali predovšetkým na rozlohu obytnej plochy vybraných izieb a bezbariérovosť v rámci objektu.

„Na odstránenie uvedených nedostatkov boli pripravené opatrenia a termín na ich nápravu. Samozrejme v nasledujúcich mesiacoch vykonáme investície tak, aby sme priestor debarierizovali. Predmetná budova má svoje technické limity, ktoré vyplývajú z obdobia, kedy tento objekt  slúžil ako penzión pre dôchodcov, teda poskytovalo sa tu štandardné bývanie pre seniorov bez odkázanosti na sociálne služby. Neskôr sa  objekt  pretransformoval na zariadenie poskytujúce sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s minimálnym stupňom odkázanosti IV, z čoho vyplýva, že  musí spĺňať prísnejšie štandardy práve na bezbariérovosť a priestorovú kapacitu,“ vysvetľuje Révayová.

Kontrolu plnenia opatrení vykoná VÚC
Príslušný Vyšší územný celok, t.j. Trenčiansky samosprávny kraj vykoná v zariadení kontrolu. Až v prípade ich neplnenia a neodstránenia nedostatkov by nasledoval proces výmazu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi z registra poskytovateľov sociálnej služby. „Veríme, že uvedené nedostatky odstránime v čo najbližšom možnom období. V návrhu rozpočtu pre rok 2021 plánujeme vyčleniť pre naše zariadenie viac ako 400 tisíc eur,“ uzatvára Révayová.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri