Stánky pred OD Prior skončili9. 4. 2014 13:34

V týchto dňoch sa finalizuje trojročný proces odstraňovania predajných stánkov v centre mesta. Pozemky pod predajnými stánkami boli v minulom volebnom období odpredané do súkromného o vlastníctva, čo spôsobilo zdĺhavosť celého procesu. Jeden stánok z tohto priestoru bol už odstránený.

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vykonal štátny stavebný dohľad ešte v marci 2013. Stavebným dohľadom boli postupne kontrolované všetky predajné stánky medzi budovami OD Prior a budovou ROC,   nazývanej medzi obyvateľmi „Titanik“. Na základe predložených, resp. nepredložených podkladov, nariaďuje stavebný úrad odstránenie predajných stánkov. „Niektorí vlastníci stánkov nemali žiadne povolenie, niektorí mali dočasné, viazané k určitému dátumu, niektorí mali stavebné povolenie dočasné, viazané k presne určenej nájomnej zmluve s vlastníkom pozemku. Počas trvania nájomného vzťahu sa zmenil vlastník pozemku, ako aj vlastníci predajných stánkov“, opísala podrobnosti štátneho stavebného dohľadu primátorka mesta Katarína Macháčková. Ako ďalej pokračovala „všetky predajné stánky, až na jeden, nariadi stavebný úrad odstrániť.“

RTV Prievidza :

Ide o súkromný pozemok. Časť stánkov už odstránili
Celý proces komplikuje fakt, že predajné stánky sa nachádzajú na súkromnom pozemku. „V prípade odstraňovania stánkov išlo a stále ide o veľmi náročný proces. Veľkou chybou bolo, že bývalé vedenie mesta pozemky v tejto lokalite odpredalo súkromnému vlastníkovi. Teraz sa predmetné stánky nachádzajú na súkromnom pozemku. Dosah na vzhľad uvedených stánkov tak máme v súčasnosti minimálny, ale naša snaha nie je márna. Časť predajných stánkov už odstránili. Ide o výsledok nášho trojročného snaženia zlepšiť a zestetizovať priestor v centre mesta“, uzavrela Macháčková.

Proces odstraňovania pokračuje
Konania sa realizujú  individuálne s každým stánkom a nie sú ku dnešnému dňu právoplatne ukončené. Jednania prebiehajú časovo rôzne, pretože vlastníci stánkov využívajú všetky zákonné možnosti k oddialeniu rozhodnutia. Napríklad nepreberajú poštu, odvolávali sa voči rozhodnutiam alebo menia adresu. V prípade každého stánku  sa postupuje individuálne.

Proces odstraňovania predajných stánkov je zložitý a zdĺhavý. Faktom však je, že viacerí predajcovia svoju činnosť už ukončili a prevádzkarne v stánkoch sú zatvorené. Aj to nasvedčuje tomu, že proces mesta smerujúci k estetizácii centra  Prievidze je úspešný.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri