SSE bude orezávať porastyLorem ipsum dolor sit amet 22. 12. 2014 09:03

SSE-Distribúcia je prevádzkovateľom elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta. Zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, pri zabezpečení ktorej je potrebné pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude realizované v priebehu mesiacov Január-Február 2015. Práce sa uskutočnia v Prievidzi, Malej Lehôtke a Hradci.

Týmto chceme požiadať občanov, vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, aby zamestnancom SSE-Distribúcia umožnili vstup na ich pozemky za účelom orezania stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

V tejto súvislosti poukazujeme tiež na skutočnosť, že podľa ustanovenia §11 zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z.) je (alebo osobám ktoré sú na to od SSE-Distribúcia písomne splnomocnené) zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
a)     zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b)     vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
c)     vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti
        od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,
d)     uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)     vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek
        činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri