SSC už hľadá zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti. Zahŕňa aj obchvat PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 23. 1. 2017 15:56

Slovenská správa ciest začala verejné obstarávanie zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti cesty I/64 v úseku Žilina – Topoľčany. Súčasťou zákazky je aj návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia obchvatu mesta Prievidza. Takáto štúdia je povinným podkladom pre financovanie výstavby obchvatu zo zdrojov Európskej únie.

Byrokratické prekážky

„Samozrejme mám veľkú radosť, že Slovenská správa ciest začala verejné obstarávanie zhotoviteľa tejto štúdie realizovateľnosti. Štúdia totiž umožní financovať stavbu obchvatu Prievidze z eurofondov. Je to povinná dokumentácia pri tomto type financovania. I keď nikto nepochybuje o tom, že obchvat je potrebný, štúdia sa musí vypracovať. Dobré je, že sa v rámci tohto procesu opäť odborne posúdia možnosti trasovania z technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska,“ hovorí Katarína Macháčková, poslankyňa NRSR a primátorka mesta Prievidza.

„Predbežné oznámenie o zákazke publikovala Slovenská správa ciest už v júli 2016. Očakávala som, že posúdenie dokumentácie vybaví ministerstvo dopravy obratom. Trvalo to však podstatne dlhšie s čím som nebola spokojná a žiadala som listami vysvetlenie a urýchlenie procesov. Čo spôsobilo zdržanie mi v novembri vysvetľovalo ministerstvo dopravy v dvojstranovom liste. Išlo najmä absenciu niektorých dokladov v doručenej dokumentácii, nezapracovanie pripomienok, či nesúlad so smernicami o verejnom obstarávaní a podobne,“ približuje Macháčková.

„Z úrovne vedenia mesta som sa o túto problematiku zaujímala prakticky na dennej báze, aktívne sme komunikovali so Slovenskou správou ciest aj ministerstvom dopravy. Výsledkom bolo niekoľko pracovných stretnutí v Bratislave, a to až na úrovni vedenia SSC. Vďaka osobným stretnutiam sa byrokratické prekážky odstránili,“ dodáva.

Možnosť realizácie aj zo štátneho rozpočtu

Primátorka Prievidze pripomína, že financovanie z eurofondov je naďalej len jednou z možností. Už v roku 2015 navrhovali samosprávy, aby minister dopravy zvážil aj možnosť realizácie 1. etapy, 2. stavby – teda napojenia priemyselného parku, na súčasnú cestu I/64 z prostriedkov štátneho rozpočtu. Nebolo by tak potrebné čakať na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.

Okrem platných uznesení vlády, ktoré ukladali ministrovi začať výstavbu obchvatu v konkrétnych termínoch, bol dôvodom tejto požiadavky najmä rozvoj v priemyselnej zóne, príchod veľkého investora a s tým súvisiace nové záťaže na dopravu v okresnom meste i priľahlých obciach, ktoré sa stále stupňujú. Traja ministri dopravy, ktorých Macháčková s touto požiadavkou oslovila, sa žiaľ k tomuto zámeru konkrétne nevyjadrili.

„Treba zdôrazniť, že ani eurofondy nie sú nekonečný zdroj financií. Podľa mojich vedomostí požiadavky výrazne prevyšujú finančný rámec. Aj preto si myslím, že je na mieste hovoriť aj o financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu. V iných mestách investori neraz trvajú na vybudovaní základnej infraštruktúry ešte pred svojim príchodom. U nás stačili investorovi uznesenia vlády s konkrétnymi termínmi. Tie dodržané neboli, čo je smutné,“ približuje primátorka okresného mesta.

Potrebu obchvatu ako významnej dopravnej infraštruktúry v regióne potvrdila Vláda SR na výjazdovom zasadnutí dňa 9. októbra 2013 v Handlovej. Uznesením uložila ministrovi dopravy zabezpečiť začatie realizácie I. etapy, druhej stavby obchvatu mesta Prievidza do 31. decembra 2015 a začatie realizácie II. etapy do 31. decembra 2016.

Štúdia bude variantná

Macháčková pripomína, že budovanie obchvatu Prievidze v minulosti zabrzdili aj námietky mesta Bojnice k trasovaniu obchvatu. „Rozhodovať musel žiaľ až Najvyšší súd.  Vždy som upozorňovala na to, že Prievidza sa ako dobrý sused necíti byť v tomto spore súperom. Práve naopak, chceme pomôcť realizácii a chceme pomôcť aj tomu, aby požiadavky Bojničanov boli akceptované, ak sú opodstatnené. Príprava štúdie bude výbornou príležitosťou na opätovné objektívne, nestranné, no najmä odborné prehodnotenie námietok k schválenému trasovaniu obchvatu,“ vysvetľuje Macháčková novú príležitosť, ktorú si uvedomuje.

Štúdiu realizovateľnosti žiada Slovenská správa ciest vypracovať variantne, minimálne pre dva varianty a nultý variant. Všetky majú byť posúdené z hľadiska priestorového vedenia trasy, stavebnotechnickej náročnosti, dopravných, technicko-ekonomických, environmentálnych aspektov, rizík realizácie, inžiniersko-geologických podmienok a odporúčaných prieskumov multikriteriálnou analýzou a analýzou nákladov a prínosov. V rámci štúdie realizovateľnosti bude posúdená aj optimálnosť technického riešenia všetkých križovatiek a rozhodujúcich inžinierskych objektov na základe komplexného posúdenia v rámci všetkých dostupných funkčných, technických, geologických, dopravných a environmentálnych údajov.

Od zhotoviteľa sa očakáva aj vypracovanie dopravného modelu s použitím medzinárodne uznávaného softvéru. Ten bude podrobne analyzovať a navrhovať také projektové riešenia, ktoré dokážu primerane odpovedať na budúce dopravné požiadavky v dotknutých aglomeráciách a ich okolí. Cieľom dopravného modelu bude získanie kľúčových vstupov, pomocou ktorých bude možné preveriť funkčnosť jednotlivých projektových riešení.

Od Žiliny po Topoľčany

Štúdia realizovateľnosti zahŕňa nielen obchvat Prievidze, ale celý úsek cesty I/64 v úseku Žilina - Topoľčany s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie. Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/64 v úseku Žilina -Topoľčany v bezprostrednej nadväznosti na cestu I/9 v okrese Prievidza a cesty I/18, I/61, I/60 v okrese Žilina, vrátane bližšie špecifikovaných cestných uzlov v Žiline a Prievidzi.

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti je podmienkou pre správne rozhodnutie a určenie postupnosti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie úsekov ciest a taktiež pri prípadnom rozhodovaní Európskej komisie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie potenciálnym zhotoviteľom 20. februára 2017 o 9:00. Termín dodania štúdie je do šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri