Správa o vybavovaní sťažností5. 3. 2015 11:55

Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2014.

Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 bolo mestu Prievidza doručených na prešetrenie 37 podaní. Oproti roku 2014, kedy bolo doručených 27 podaní, to predstavuje nárast o 37,04 %. V uvedenom období bolo v zákonnej lehote vybavených všetkých 37 podaní a aj 4 podania, ktoré neboli vybavené v roku 2013. Spolu bolo vybavených 41 podaní. Všetky podania boli posudzované podľa svojho obsahu, nakoľko na vybavovanie  podnetu nepostačuje len názor a označenie podnetu od občana, ktorý ho podáva, ale každé podanie musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Takéto rozlišovanie má zabrániť tomu, aby sa právo občanov nezneužívalo a aby sa neobchádzalo konanie, ktorého postup v príslušnej veci upravujú osobitné predpisy. Podania boli po posúdení rozdelené do štyroch kategórií:
1. sťažnosti – 24 podaní,
2. petície – 8 podaní,
3. žiadosti o ochranu pokojného stavu – 3 podania,
4. iné podania – 6 podaní.

Okrem podaní uvádzaných v tejto správe právna kancelária mesta Prievidza a jednotlivé oddelenia Mestského úradu Prievidza vybavili množstvo ústnych a písomných podnetov, ktoré nespadali do niektorej z uvádzaných kategórií. resp. poskytlo radu pri riešení problémov obyvateľov mesta Prievidza. Kvalita, objektívnosť, dodržiavanie lehôt prešetrovania sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných podnetov a v prípade potreby operatívne prijatie opatrení na nápravu a vyvodenie primeraných sankcií voči jednotlivcom, sú jedným z predpokladov zvýšenia dôveryhodnosti mesta Prievidza ako orgánu verejnej správy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri