Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., predložila správu o svojej činnosti za uplynulý rok2. 7. 2013 12:23

Súčasťou júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bolo aj prerokovanie správy o činnosti Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o.,(SMMP). Zo záverov správy  vyplýva, že výnosy oproti minulému roku zaznamenali nárast o viac ako 300 tisíc eur, avšak niektoré položky výrazne zvyšujú nevyhnutné výdavky spoločnosti.

Od marca 2012  začala SMMP zabezpečovať pre mesto Prievidza novú činnosť – údržbu a opravu miestnych komunikácií. Tohtoročné výdaje na údržbu a opravu miestnych komunikácií predstavovali už sumu 169 tisíc €.
V rámci úsporných opatrení  v iných oblastiach sa znížili aj náklady na opravy a údržbu tým, že sa uskutočňujú iba opravy havarijných stavov a opravy zabezpečujúce prevádzkyschopnosť bytov a nebytových priestorov. Neuskutočnili sa žiadne investičné akcie, ani rozsiahlejšie opravy objektov. Výnimku tvoria len rekonštrukcie objektu Košovská 17 a 19 pre potreby mesta na sociálne účely, kde sa  aj mesto podieľalo na financovaní.
Nepriaznivý vplyv na hospodárenie SMMPmala aj v roku 2012 prevádzka podchodu pod štátnou cestou na Ul. Matice slovenskej. Dosahovanie zodpovedajúceho štandardu podchodu z hľadiska prevádzky eskalátorov a udržiavanie čistoty a bezpečnosti v podchode sa uskutočňuje za cenu vysokej straty SMMP. Najväčšiu nákladovú položku tvoria náklady na elektrickú energiu, servis a opravy eskalátorov, výťahu a upratovanie.
V rámci prevádzky a údržby sa pokračovalo aj vo vypratávaní a opravách bytoch po neplatičoch. Vlastné vypratávanie, ale hlavne následné uvedenie bytov do užívaniaschopného stavu, si vyžiadalo vysoké náklady SMMP, ku ktorým výnosy z týchto bytov nie sú adekvátne.
Celkove sa na spravovanom majetku v roku 2012 vykonali práce v rámci opráv, údržby a investícií v hodnote 152 943 €. V tejto sume nie sú zahrnuté práce, ktoré uhradilo mesto z vlastného rozpočtu pri rekonštrukcii Košovskej 17 a 19.
Súčasťou činnosti SMMP  bolo aj doplnenie majetku v informačnej kancelárii na Ul. T. Vansovej, podchod pod Ul . M. Mišíka a v dennom centre Bôbar, kde  bolo doplnených 50 kusov stoličiek, na zlepšenie podmienok pri pravidelných stretnutiach členov.
Kompletnú správu o činnosti SMMP, s.r.o., za rok 2012 môžete nájsť TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri