Športová hala v správe mesta?9. 9. 2014 13:36

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní schválili   Postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly na postupníka - spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s. r. o. Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy  by po dlhých rokoch prevzalo mesto správu športovej haly.

Na základe rokovaní so zástupcami spoločnosti CITY ARENA, s.r.o. (konateľom spoločnosti a spoločníkmi), bol pripravený návrh zmluvy o postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy. Tento zmluvný spôsob je najvhodnejší na riešenie plynulého prechodu prevádzkovania športovej haly zo spoločnosti CITY ARENA, s.r.o. na mestskú spoločnosť TSMPD, s.r.o.

V súčasnosti sa konateľ spol. CITY ARENA, s.r.o.,  vzdal svojej funkcie  a tá mu skončí zasadnutím valného zhromaždenia spoločnosti alebo uplynutím 3 mesiacov odo dňa oznámenia (t.j. 17.09.2014). Pokiaľ valné zhromaždenie spoločnosti neurčí nového konateľa alebo valné zhromaždenie nezasadne, spoločnosť bude bez štatutárneho orgánu nefunkčná a hrozí jej likvidácia, resp. konkurz. Na základe týchto skutočností potom mesto Prievidza nebude môcť ďalej poskytovať finančné prostriedky spoločnosti CITY ARENA, s.r.o., na zabezpečenie prevádzky haly.

V prípade ak by došlo k podpísaniu zmluvy o postúpení práv a povinností zo strany spoločnosti CITY ARENA, s.r.o. ako aj zo strany mesta Prievidza, správu športovej haly by už nezabezpečovala súkromná spoločnosť ale mesto prostredníctvom mestskej spoločnosti. Tomuto predchádzali vzájomné rokovania medzi predstaviteľmi mesta a zástupcami spoločnosti CITY ARENA, s.r.o.

Róbert Pietrik – právna kancelária MsÚ


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri