Spoločnosť na zber odpadu odkontrolovaná22. 1. 2014 14:04

Spoločnosť T+T, a.s., ako nový dodávateľ služieb v odpadovom hospodárstve, sa podrobila kontrole zo strany primátorky mesta Kataríny Macháčkovej. Spoločnosť od 1. januára zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu v Prievidzi.

Zmena dodávateľa na zber a likvidáciu odpadu nie je jednoduchou záležitosťou. Aj preto bola spoločnosť T+T, a.s., podrobená hneď v prvých dňoch pôsobenia v Prievidzi   primátorskej kontrole. „Pri tak náročnej veci, ako je zber komunálneho odpadu v  meste, nemôžeme ostať ľahostajní. Musíme urobiť všetko preto, aby boli zabezpečené komplexné služby v tejto citlivej oblasti  pre obyvateľov na profesionálnej úrovni,“ opísala hlavný dôvod kontroly primátorka mesta.

Výmena kontajnerov
Nový dodávateľ  zberu komunálneho odpadu začal v rámci zvýšenia kvality služieb ihneď aj s výmenou kontajnerov na komunálny odpad. Ako vysvetlil konateľ spoločnosti T+T, a.s., Miloš Ďurajka :„Nemilo sme boli prekvapení, že v okresnom meste bolo toľko zastaraných a nefunkčných kontajnerov. Takmer všetky mestá už pred niekoľkými rokmi vymenili svoje staré skorodované nádoby za nové, plastové. Práve bezproblémová výmena kontajnerov, pri ktorej sme nezaznamenali žiadne výrazné ťažkosti, nás utvrdila v tom, že prechod kompetencií v oblasti likvidácie odpadu na našu spoločnosť bol bezproblémový.“

Služby nezmenené
Prevádzkový čas zberného dvora v Prievidzi zostáva nezmenený, t.j. pondelok -piatok 8.00 – 16.00 h, sobota 8.00 – 13.00 h, počas nedele je zberný dvor zatvorený. Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre) ako aj veľkoobjemný odpad môžu obyvatelia  odovzdávať v prevádzke zberného dvora v prevádzkovom čase. V týchto službách nenastali žiadne zmeny. Služby budú vykonávané v štandardnom režime ako doteraz. Prevádzka kompostárne bude zabezpečovaná prostredníctvom služieb a vybavenia na zbernom dvore.

RTV Prievidza: kontrolný deň

Nový dodávateľ je etablovaná spoločnosť
Od 1.januára nezabezpečuje zber odpadu v Prievidzi súkromná spoločnosť TEZAS ale spoločnosť T+T, a.s., ktorá bola vybratá vo verejnej súťaži. Spoločnosť T+T zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu aj v ďalších mestách stredného a severného Slovenska (v krajskom meste Žilina, okresných mestách Kysucké Nové Mesto a Bytča, v okresoch Žilina, Bytča, Čadca, čiastočne Považská Bystrica). „Naša spoločnosť má platné registrácie, povolenia na nakladanie s ostatnými aj nebezpečnými odpadmi, na ich prepravu na území SR. Spoločnosť na základe platných povolení prevádzkuje dva vlastné zberné dvory v Žiline, dve vlastné kompostárne – v Hričove a Považskom Chlmci, vlastnú triediacu linku v Považskom Chlmci a vlastné zhodnocovacie zariadenie komunálnych odpadov v Hričove, Prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní zberne odpadov, triediarne, kompostárne a skládky odpadov v Ružomberku a Žiari nad Hronom. V regióne sú štyri prevádzkované skládky, všetky je možné využiť pre potreby ukladania  zbytkových odpadov. Vlastnú skládku prevádzkujeme v Žiari nad Hronom,“ opísal hlavné aktivity spoločnosti Ďurajka.

Nižší poplatok za komunálny odpad
Sadzba poplatku za komunálny odpad pre obyvateľov mesta Prievidza sa počnúc rokom 2014 zníži o sumu 2,37 eur. Práve vysoký poplatok za komunálny odpad bol zo strany verejnosti v minulých rokoch kritizovaný. „Po dlhých rokoch konečne došlo k zníženiu poplatku za komunálny odpad. Tri roky sme s poslancami poukazovali na to, že ceny za odpad sú privysoké. A naše slová potvrdila verejná súťaž, ktorou sme dokázali znížiť ceny o osem percent. To predstavuje nižší poplatok za komunálny odpad ročne na osobu približne o 2,37 eura. Pre štvorčlennú domácnosť  znamená táto úspora takmer  10 eur. Po znížení poplatkov za teplo sme dokázali v našom volebnom období znížiť aj poplatok za komunálny odpad,“ vysvetľuje primátorka Macháčková.

Výsledky kontrolného dňa

Obsahom kontrolného dňa boli okrem iného technológie spracovávania komunálneho odpadu, ako aj spokojnosť zamestnancov v spoločnosti. Pracovníci, ktorí zabezpečovali zber odpadu v Prievidzi v minulých rokoch, poväčšine prešli do zamestnaneckého pomeru do spoločnosti T+T. „My sme ponúkli pracovné zmluvy zamestnancom TEZASu z úseku odpadového hospodárstva. Väčšina týchto ľudí prešla do našej spoločnosti. Už teraz si môžu byť istí, že  budú mať  zamestnanci   omnoho lepšie podmienky ako tomu bolo v minulosti,“ priblížil Ďurajka. Spoločnosť T+T neostane bez drobnohľadu ani v nasledujúcom období. Vedenie mesta sa chce zameriavať na odkontrolovanie výkonu služieb pre obyvateľov. Mesto osobitne zaujíma napríklad vyčistenie priestranstiev okolo smetných nádob po ich vyprázdňovaní. „Je jasné, že zmena dodávateľa v odpadovom hospodárstve je  veľmi náročná činnosť, ale myslím, že nateraz sme ju zvládli profesionálne. Pevne verím, že s novým dodávateľom zberu odpadu prišiel do nášho mesta poriadok a čistota. Naše kontroly služieb sa týmto dňom nekončia a činnosti T+T budeme naďalej kontrolovať,“ uzavrela Macháčková. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri