Sociálne služby v meste Prievidza za rok 201316. 4. 2014 11:32

Samospráva mesta Prievidza vykonávala v roku 2013 viaceré funkcie v sociálnej oblasti.

Čo je sociálna služba?
Podľa vedúcej sociálneho oddelenia Jany Královej sú „sociálne služby formou pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytované na základe zákona o sociálnych službách. Cieľom týchto služieb je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Je to situácia, ktorú ten, kto sa v nej ocitol, vníma ako ťažko zvládnuteľnú až neriešiteľnú.“ Ako ďalej pokračuje „poskytovanie sociálnych služieb je jednou z foriem pomoci pri riešení sociálnych problémov, zvládaní spoločenských kríz, spojených s absenciou finančných, inštitucionálnych či právnych zdrojov pomoci. Pri ich poskytovaní je vždy nutné rešpektovať právo klienta na sebaurčenie, vrátane práva na odmietnutie pomoci. Sú realizované transparentným a pre klienta zrozumiteľným spôsobom, poskytujú dostatočný priestor klientovi na prevzatie vlastnej zodpovednosti, rozhodovania a riešenia vlastnej situácie. Sociálne služby sa zameriavajú najmä na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, prevenciu sociálneho vylúčenia.“
 
Vybavovanie žiadostí o umiestnenie v Zariadení pre seniorov Prievidza
Agendu žiadateľov na umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Prievidzi vedie Odbor školstva a starostlivosti o občana zo sociálneho oddelenia. Tieto odbory vykonávajú mesačnú aktualizácia zoznamu podľa evidencie obyvateľov (úmrtie, odsťahovanie, umiestnenie v inom zariadení) a posudzujú, či sú dané osoby odkázané na sociálnu službu.

Pred prijatím občana do Zariadenia pre seniorov zasadá komisia, ktorá rozhoduje o jeho prijatí. V roku 2013 táto komisia zasadala 4 krát.
V priebehu roka 2013 o umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Prievidzi  požiadalo 23 občanov. K 31.12.2013 sa počet žiadateľov v poradovníku o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov zvýšil na 78 občanov. Celkovo bolo v roku 2013 do Zariadenia pre seniorov prijatých  46 nových klientov.

Sociálno-posudková činnosť
K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby  je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. Posudkový pracovník mesta vykoná sociálne šetrenie v domácnosti a vyhotoví sociálny posudok. V rámci konania spolupracuje s posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom, ktorý vypracuje zdravotný posudok klienta. Výsledkom sociálno-posudkovej činnosti je posudok o odkázanosti na sociálne služby a rozhodnutie o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu, o ktorú má obyvateľ mesta záujem. V roku 2013 bolo prijatých 208 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Vydaných bolo 173 posudkov a 203 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Tabuľka: Prehľad posudkovej činnosti za rok 2013:

Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu    208
Počet vydaných posudkov 173
Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu 203

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí (v domácnosti) fyzickej osobe. V priebehu roka 2013 sa opatrovateľská služba poskytovala 130 obyvateľom mesta Prievidza. Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú  službu a písomnej žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie opatrovateľskej služby, mesto uzatvára s prijímateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V roku 2013 bola úhrada stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 118/2009 za túto službu vo výške 1,20 € za jednu hodinu poskytovania opatrovateľskej služby.

Tabuľka: Počet opatrovaných klientov v roku 2012/2013:

Rok Celkový počet opatrovaných
2012 175
2013 130

V roku 2013 poklesol počet opatrovaných z 175 klientov z roku 2012 na 130. Pokles klientov za rok 2013 bol zapríčinený zrušením dovozu obedov v rámci opatrovateľskej služby v roku 2012 a tiež zvýšením záujmom klientov o umiestnenie v Zariadení pre seniorov. Terénnou činnosťou bola sledovaná účelnosť poskytovania opatrovateľskej služby u klientov v ich domácnostiach. Počet vykonaných návštev v domácnostiach klientov pri zisťovaní účelnosti poskytovania opatrovateľskej služby bol 136. Klienti boli v roku 2013 veľmi spokojní s kvalitou poskytovanej služby a s prácou opatrovateliek.

Tabuľka: Náklady mesta pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby za rok 2013:

Náklady mesta pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby    372 972 €
Príjmy za poskytovanie opatrovateľskej služby 90 043 €

V roku 2012 sociálne oddelenie na úseku opatrovateľskej služby začalo spoluprácu s MsP na Projekte aktívnej prevencie u osamelých seniorov. Do tohto projektu boli počas roka 2013 aktívne zapojení 4 klienti opatrovateľskej služby.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri