Školy a škôlky sa v Prievidzi otvárajúLorem ipsum dolor sit amet 18. 2. 2021 16:24

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo, že od pondelka 22. februára dochádza k obnove vyučovania a prevádzky v tých školách a školských zariadeniach, v ktorých to umožňujú aktuálne platné predpisy.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene s doplnení niektorých zákonov v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5. februára 2021 a v súlade s rozhodnutím  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 rozhodlo, že s účinnosťou od 22.02.2021:

A. obnovuje prevádzku:
1. materských škôl – s výnimkou MŠ Ul. M. Mišíka,
2. školských klubov detí,
3. zariadení školského stravovania pre deti a žiakov materských a základných škôl.

B. obnovuje  prezenčné školské vyučovanie v:
1. základných školách  na prvom stupni,
2. základných školách s materskou školou na prvom stupni.
3. základných školách a v základných školách s materskou školou na druhom  stupni pre skupiny piatich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

C. obnovuje individuálne vyučovanie v Základnej umeleckej škole L. Stančeka pre žiakov prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Rozhodnutie Mesta Prievidza o obnovení prevádzky školských zariadení

Neotvárajú sa:
- MŠ Ul. M. Mišíka – deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre môžu navštevovať MŠ, Nábr. sv. Cyrila.
- MŠ Ul. J. Matušku – je zatvorená z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 do 01.03.2021 vrátane.
- Dve triedy materskej školy v ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. – z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 do 01.03.2021 vrátane.

Oznámenie o uzatvorení Materskej školy, Ulica J. Matúšku 759/1

Na dištančnom vzdelávaní ostávajú aj naďalej žiaci druhého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

Podmienkou účasti detí a žiakov prezenčnej formy vyučovania je splnenie výnimiek zákazu vychádzania podľa Uznesenia Vlády SR č. 77/2021 - zjednodušene povedané absolvovať negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, alebo žiaka samotného nie starší ako 7 dní, alebo mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, prípadne byť zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa uznesenia vlády.

Uznesenie Vlády SR č. 77/2021


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri