Školské poplatky za apríl a máj navrhuje primátorka znížiť na 0 eur25. 6. 2020 08:44

Na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá primátorka mesta Prievidza návrh Doplnku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach. Po jeho schválení bude môcť mesto Prievidza rodičom „odpustiť“ poplatky za mesiace apríl a máj.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je zo zákona povinné určiť výšku príspevkov od rodičov formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

V súvislosti s epidemiologickou situáciou došlo v mesiacoch apríl a máj k prerušeniu prevádzky škôl a školských zariadení. Školy sčasti zabezpečovali vzdelávanie žiakov dištančnou formou, no systematický „on-line“ výchovno-vzdelávací proces v materských školách, školských kluboch detí a CVČ neprebiehal a rovnako nebolo v tomto čase zabezpečované pre deti a žiakov ani školské stravovanie. Napriek tomu mnohí rodičia platili pôvodnú výšku poplatkov v súlade s platným znením VZN mesta. Niektorí rodičia stanovené úhrady pozastavili.

Primátorka mesta Prievidza pristúpila k posúdeniu vzniknutej situácie a po dôkladnom zvážení všetkých ekonomických a sociálnych aspektov sa rozhodla predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva úpravu aktuálne platného VZN, ktorou sa navrhuje stanoviť výšku príspevkov od rodičov  v materských školách, v materských školách pri základných školách, v školských kluboch detí pri základných školách, v Centre voľného času a v školských jedálňach pri materských aj základných školách za mesiace apríl a máj na sumu 0 eur.

Výška príspevkov sa po schválení pripravovanej zmeny VZN nebude znižovať v prípadoch, ak je rodič alebo zákonný zástupca za predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole alebo školskému zariadeniu, ktorého zriaďovateľom je mesto.

V prípade, ak rodičia detí a žiakov uhradili príspevky za MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ vopred, podľa návrhu bude možné presunúť ich na nasledujúce obdobie dní školského vyučovania. Ak však dieťa alebo žiak končí v tomto školskom roku dochádzku do niektorého z uvedených typov škôl a školských zariadení, navrhuje sa, aby boli uhradené poplatky za apríl a máj rodičom vrátené na účet po ukončení tohto školského roka, najneskôr však k 31. augusta 2020.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri