Šieste rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi30. 5. 2018 09:48

Dňa 28. mája rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.


Na programe rokovania boli nasledovné body:

- Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza.
- Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.    
- Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.    
- Správa o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2017.    
- Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6.    
- Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania.   
- Návrh mesta Prievidza na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzatvorenej so spol. SMMP, s.r.o.    
- Riešenie podnájmu nebytových priestorov v budove CVČ (kuchyňa a výdajňa teplej stravy) a zmena predmetu obchodnej  verejnej súťaže.    
- Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia Ul. I. Vysočana – informácia.    
- Projekt elektromobilita v meste Prievidza.    
- Návrh na zmenu zapisovateľky komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi.    
- Zmena štatutárneho zástupcu v neziskovej organizácii Harmónia.
- Zmena štatutárneho zástupcu v Zariadení pre seniorov Prievidza.    
- Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou.    

RTV Prievidza:

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri