Siedme zasadnutie mestských poslancov27. 6. 2018 13:04

Dňa 25. júna rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Na programe boli viaceré body.

- Doplnok č.1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.  3 /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých  na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,  v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.   
- Komunitný plán sociálnych služieb 2018- 2022.    
- Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi.    
- Rozšírenie a zúženie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.    
- Rozšírenie nehnuteľného majetku v rámci komisionárskych zmlúv uzatvorených medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o.    
- Rozšírenie prenajatého majetku v rámci nájomných zmlúv uzatvorených medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TSMPD, s.r.o. a medzi mestom Prievidza a príspevkovou organizáciou KaSS Prievidza.    
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018.    
- Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2017.
- Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2017.    
- Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2018 - 2022.
- Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2017.    
- Žiadosť na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.    
- Zmena člena rady školy delegovaného za zriaďovateľa, mesto Prievidza.   
- Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa- byt ZŠ Malonecpalská.    
- Žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.    
- Požiadavka Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza, na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.    
- Žiadosť o osadenie pamätných kameňov STOLPERSTEINE.    
- Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.    
- Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou.

Obsah jednotlivých materiálov si môžete pozrieť TU.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri