Septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva3. 10. 2019 08:38

V pondelok 30. septembra 2019 sa konalo 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého súčasťou bola okrem iného aj úprava rokovacieho poriadku mestskej rady s cieľom podporenia myšlienky otvorenej samosprávy či informovanie o pripravovanom projekte obnovy tréningového ihriska na Malonecpalskej ulici.

- Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza: V úvode zasadnutia bola predložená správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2019. Zdroje poskytnutých finančných prostriedkov na financovanie zariadenia k danému termínu dosiahli sumu 1 245 288,75 €.

- Zverenie novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o.: Spoločnosť TSMPD, s.r.o. Prievidza na návrh mesta rozšírila majetok v rámci Komisionárskej zmluvy za účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení. Jedná sa o nehnuteľný majetok Detské ihrisko Žihadielko nachádzajúce sa vo vnútrobloku ulíc V. Šuleka a A. Žarnova. Na základe Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk rozšírila spoločnosť TSMPD, s.r.o. prenajatý majetok aj o technické zhodnotenie futbalového štadióna pozostávajúce z rekonštrukcie starej tribúny. 


- Revitalizácia tréningového ihriska na Malonecpalskej ulici: Vedúci referátu pre projekty a investície Mgr. Ivan Benca predstavil mestskému zastupiteľstvu projekt, ktorého cieľom je výrazné zlepšenie podmienok pre tréningový proces mládežníckych družstiev futbalového klubu FC Baník Prievidza. Prínosom projektu je vytvorenie kvalitnej tréningovej plochy s trávnikom ihriskového typu využiteľnej nielen pre tréningový a zápasový proces detských a mládežníckych futbalových družstiev FC Baník Prievidza, ale aj pre žiakov základnej školy či pre materské školy v rámci projektu Dajme spolu gól.

Súčasné futbalové ihrisko s rozmermi 76x38 m sa nachádza v areáli Základnej školy na Malonecpalskej ulici v Prievidzi, neďaleko od futbalového štadióna FC Baník Prievidza. Aktuálny stav trávnika možno označiť ako havarijný. Hracia plocha je porastená neudržiavaným porastom trávnato buriného charakteru s nerovnomerným pokrytím plochy so značne zdevastovanou plochou v okolí bránkovísk. Revitalizáciou trávnika je možné po vytýčení fixných bodov získať plne funkčné futbalové ihrisko. Plocha trávnika po realizácii projektu by bola kvalitatívne na oveľa vyššej úrovni. Projekt rieši aj inštaláciu automatického závlahového systému, ktorého financovanie je súčasťou rozpočtu predkladaného projektu.

Názov projektu: Revitalizácia tréningového ihriska na Malonecpalskej ulici v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 34 385,12 €
Požadovaná výška príspevku od SFZ: 25 700 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 25% - 8 685,12 €

- Prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS
- Navýšenie základného imania spoločnosti SMMP
- Zoznam majetkoprávnych vecí


K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Všetky materiály a podrobný program nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri