Rozpočet mesta na rok 201610. 12. 2015 15:00

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný, pričom príjmová, ako aj výdavková časť rozpočtu predstavuje sumu 29 265 991 €.

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Výdavky mesta musia byť kryté reálne dosiahnutými príjmami v roku 2016. Mesto svojim rozpočtom pokryje bežnú prevádzkovú potrebu mestského úradu, mestskej polície, 11 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií - 7 základných škôl, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, príspevkovej organizácie – Kultúrneho a spoločenského strediska.

Pokračovanie v ďalších rekonštrukciách škôl
Pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v objeme 410 000 €, ktorý je plánovaný na investičné akcie, ako napríklad komplexná rekonštrukcia MŠ Matušku v predpokladanom objeme viac ako 320 000 €, čím by sa obnovila už štvrtá škôlka za posledné štyri roky a pre základné školy je rozpočtovaná suma spolu 224 574 €. V nasledujúcom období sú naplánované také projekty ako rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični I. ZŠ Ul. S. Chalupku a rekonštrukcia strechy centrálnej šatne na ZŠ Ul. Rastislavova. Výmena okien s energetickou úsporou prebehne na ZŠ Ul. Mariánska, ZŠ Ul. Energetikov, ZŠ Ul. Šafárika. Ďalšie finančné prostriedky sú vyčlenené pre ZUŠ L. Stančeka v sume 60 000 € na dokončenia zateplenia budovy zo severnej strany a pre CVČ je rozpočtovaná suma 20 000 € na potrebné investície.

Šport
V novom rozpočte je vyčlenená suma 25 000 eur na vybudovanie nového detského ihriska vnútornom bloku Ul. I. Bukovčana a Ul. P. J. Šafárika. V oblasti športu bude mesto poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č.131/2012. Len na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje vyčleniť sumu až 90 000 €. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe ich predložených žiadostí. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, sú pre rok 2016 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2015. Z nových projektov je v športovej hale naplánovaná rekonštrukcia osvetlenia, ktorá bude spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu v sume 60 000 €.

Investície v meste
Mesto bude pokračovať v rozšírení cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II. etapa v sume 75 000 €. Pre rok 2016 je vyčlenený finančný objem aj pre rozšírenie verejného osvetlenia v celkovej výške 21 500 €.

Komunikácie a infraštruktúra
Na opravu chodníkov je v novom rozpočte vyčlenená suma až 108 500 eur. V oblasti dopravy okrem rekonštrukcie ciest a chodníkov sú naplánované aj ďalšie projekty budovania spevnených plôch na parkovanie. Nové parkoviská postupne pribudnú v každej časti mesta. Na tento účel je vyčlenená finančná čiastka 60 000 eur. Okrem tradičných výdavkov v oblasti dopravy je v ďalšom roku naplánovaná oprava mostného telesa na Košovskej ceste pri spoločnosti Nestlé v sume 80 000 eur. Tento most bol poškodený pri povodniach ešte v roku 2010. Obyvatelia by sa mali po dlhých rokoch dočkať vybudovania chodníka na Nedožerskej ceste. Na projektovú dokumentáciu a realizáciu je vyčlenená v rozpočte čiastka 233 000 eur.

Rozpočet bol schválený hlasmi počtom hlasov 20 z 22 prítomných poslancov. Jeden poslanec sa pri hlasovaní zdržal. Celý rozpočet je zverejnený na internetovej stránke mesta Prievidza.

Kompletný rozpočet mesta je dostupný TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri