Rokovanie MsZ v Prievidzi – marec 201926. 3. 2019 13:46

Prievidzskí poslanci rokovali na ďalšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Prinášame základný prehľad bodov rokovania. K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

-  Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza

-  Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza (budova kotolne nachádzajúca sa v átriu Meštianskeho domu)

-  Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“

-  Informácia o indikatívnych projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry

-  Informácia komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k odovzdaným oznámeniam funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ

-  Návrh KaSS na vyhlásenie OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy – nebytové priestory v objekte KaSS za účelom prevádzkovania kaviarne

-  Majetkovoprávne veci

-  Interpelácie poslancov

Podrobné materiály sú k dispozícii TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri