Rokovanie MsZ V Prievidzi-jún 20211. 7. 2021 10:15

V utorok 29. júna rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Na programe boli viaceré body.

Program MsZ v Prievidzi:
- Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi   
- Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2020   
- Výročná správa o činnosti a hospodárení TIK Prievidza, n. o., za rok 2020
- Vízia centralizácie Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka a činnosti v Meštianskom dome v Prievidzi
- Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v správe rozpočtovej organizácie ZpS Prievidza a následné rozšírenie nehn. majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o.   
- Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 114 – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza   
- Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome na Ul. J. Okáľa v Prievidzi   
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021   
- Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov   
- Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí)   
- Majetkovoprávne veci   
- Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
- Interpelácie poslancov
- Diskusia poslancov a poslanecké návrhy


K niektorým bodom prinesieme samostatné články.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri