Rokovanie MsZ v Prievidzi-31.máj 20211. 6. 2021 14:46

Dňa 31. mája 2021 bolo na programe ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Program MsZ:
-Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 7 /2021 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza.
    
-Správa z výkonu auditu s implementáciou opatrení v ZpS Prievidza.   

-Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2020.   

-Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2020.
    
-Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov.

-Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí.
    
-Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2020.

-Plán zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2021.   

-Majetkovoprávne veci.

Podrobné materiály nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri